obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 
  
             V zmysle § 10 ods. 1 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovatežov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateža je hlavný kontrolór mesta Sládkovičovo. 
Oznámenie v zmysle uvedeného zákona  je možné poda: 
Ø  osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade Sládkovičovo, Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo, č. dv. 18, 
Ø  písomne na adresu: 
Hlavný kontrolór mesta Sládkovičovo 
Mestský úrad Sládkovičovo 
Fučíkova 329 
92521 Sládkovičovo 
1.       Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke poštou alebo osobne  do podatežne mestského úradu s označením „Neotvára – do rúk hlavného kontrolóra“, elektronickou formou  na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo terezia.pethoova@sladkovicovo.sk. Táto emailová adresa je dostupná nepretržite.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web