obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a + Hlavná stránka
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Oznamovanie protispoločenskej činnosti 
  
             V zmysle § 10 ods. 1 zákona č.54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je hlavný kontrolór mesta Sládkovičovo. 
Oznámenie v zmysle uvedeného zákona  je možné podať: 
Ø  osobne – ústne do záznamu v kancelárii hlavného kontrolóra na Mestskom úrade Sládkovičovo, Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo, č. dv. 18, 
Ø  písomne na adresu: 
Hlavný kontrolór mesta Sládkovičovo 
Mestský úrad Sládkovičovo 
Fučíkova 329 
92521 Sládkovičovo 
1.       Písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke poštou alebo osobne  do podateľne mestského úradu s označením „Neotvárať – do rúk hlavného kontrolóra“, elektronickou formou  na emailovú adresu hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo terezia.pethoova@sladkovicovo.sk. Táto emailová adresa je dostupná nepretržite.
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web