obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Prehľad mimoškolských aktivít v školskom roku 2017/2018  
   
Mimoškolské aktivity predstavujú súťaže pre žiakov, akcie školy, kurzy, výlety  
a exkurzie.  
  
Súťaže  
Súťaže pre žiakov sú súčasťou plánu práce a k jednotlivým súťažiam sú pridelení zodpovední učitelia.  
Sledujú termíny súťaží a koordinujú školské kolá. Sú zodpovední za prihlasovanie žiakov do postupových kôl. V školskom roku 2017/2018 sa zapojíme do nasledovných súťaží:  
   
      1)      Školské športové súťaže.   
Športové súťaže / Zodpovednosť  
   
Atletika žiakov  ZŠ - Bilčíková  
   
  
2)   Predmetové súťaže a olympiády. Prihlásili sme sa prostredníctvom KŠÚ a CVČ  
Súťaže a olympiády / Zodpovednosť  
Matematická olympiáda – Mgr. Tánczosová 
Pytagoriáda – Mgr. Tánczosová/Mgr. Hlavatá 
Matematický klokan - Ing.Fekulová/Mgr. Némethová 
Prednes poézie a prózy - Mgr. Srejnerová/ Mgr. Hlavatá 
Pekná maďarská reč - Mgr. Srejnerová/ Mgr. Hlavatá  
Pravopisná súťaž –Simonyi Zsigmond helyesírási v.-Mgr.Srejnerová 
Súťaž – časopis katedra – Mgr. Srejnerová/Mgr.Herczog 
Rozprávkový festival – Galanta – Mgr.Tyukosová  
Rozprávkový kvíz V.Úľany- Mgr. Hlavatá/Mgr.Némethová 
Poznaj slovenskú reč – Mgr. Baloghová/Mgr.Némethová/Hlavatá                              
Výtvarné súťaže – Ing.Fekulová 
Olympiáda z náboženskej výchovy – Mgr.Horváthová 
Do ďalších súťaží, ktoré budú aktuálne vyhlásené sa zapojíme podľa atraktívnosti, záujmu učiteľov a žiakov.  
  
Iné aktivity školy: 
  
Názov aktivity 
Termín podujatia 
Zodpovedný pedagóg 
Príprava programu k 40.výročiu založenia Klubu seniorov v Sládkovičove 
9.09.2017 
Mgr.  Halásová/     
Mgr. Srejnerová                                                                
Pamätný deň holokaustu 
september 2017 
Mgr. Molnár/Mgr.Halásová 
Európsky deň jazykov 
26.september 2017 
Mgr. Halásová/Mgr. Farkas 
Pamätný deň  - Aradskí martýri
6.október 2017
Mgr. Baloghová 
Medzinárodný deň starších osôb
13.október 2017
Mgr. Srejnerová/Mgr.Tyukosová 
Dopravná výchova (Návšteva dopr.ihr.)
október 2017
Mgr. Tyukosová 
Červené stužky - boj proti HIV/AIDS
november 2017
Mgr. Halásová/ Mgr.Molnár /Ing. Fekulová Vajdová 
Týždeň zdravej výživy/ Boj proti drogám
november 2017
Mgr. Molnár 
Vianočné dielne
december 2017
Ing. Fekulová Vajdová 
Vianočné trhy
december 2017
Ing. Fekulová Vajdová /všetci ped. 
Posedenie pri jedličke
december 2017
Mgr. Némethová / Mgr.Baloghová 
Vianočný koncert
december 2017
Mgr. Halásová, Mgr. Hlavatá 
Výročná schôdza MO Csemadoku
január 2018
Mgr.Srejnerová 
Ples rodičov
február 2018
Mgr. Michaleková / Mgr. Halásová 
Deň sv. Valentína
14. február 2018
Ing.Fekulová Vajdová 
Maškarný ples 1.-4.r./MŠ
február 2018
Mgr. Tyukosová 
Pamätný deň – Rev.1848
15. marec 2018
Mgr. Srejnerová/ Mgr.Tyukosová 
OČ a P / Didaktické hry
november2017/ 
máj 2018 
Mgr. Baloghová 
Zber papiera
september2017/ 
apríl 2018 
Mgr. Molnár 
Deň zeme - Čistenie mesta
apríl 2018 -
Mgr. Tánczosová 
Deň poézie
apríl 2018
Mgr. Baloghová/ Mgr. Némethová  
Deň matiek
máj 2018
Mgr. Tyukosová/ Mgr. Srejnerová 
Deň detí
1.jún 2018
Mgr. Hlavatá / E. Bilčíková 
Deň športu
 
Edita Bilčíková 
Plavecký výcvik
jún 2018
Mgr. Hlavatá 
Výlety a exkurzie 
(podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce školy) 
šk.rok 2017/2018
Mgr. Halásová / triedne učiteľky/ostatní pedagógovia 
Rozlúčka so školou – 9. ročník  
jún 2018
Mgr. Tánczosová 
Letný tábor  
júl 2018
p. Bilčíková/p. Tóthová 
   
Výlety, exkurzie  
   
Výchovno-vzdelávacie výlety organizujú učitelia jednotlivých predmetov a sú podporou vyučovania.  
Každá trieda sa zúčastňuje koncoročného výletu. Výlety sa organizujú podľa aktuálnej ponuky na trhu v mesiacoch máj, jún.  
   
Predbežný plán vychádzok, exkurzií, kurzov, výletov a kultúrnych podujatí v školskom roku 2017/2018 
  
September -  Kúpalisko Vincov les - Sládkovičovo 
                      Návšteva výstavy ovocia – Inovatech Sládkovičovo 
                      Návšteva festivalu Židovskej kultúry - prednáška Inovatech Sládkovičovo 
                      (Osud Židov na južnom Slovensku medzi Trianonom a Aschwitzom 
                      40. výročie založenia Klubu seniorov v Sládkovičove VŠ Sládkovičovo –  
                      (vystúpenie žiakov ZŠ)                       
                      Holocaust- netradičná hodina dejepisu(Dekrét o právnom postavení Židov) 
                      Návšteva výstavy „Obraz nepriateľa“  - Inovatech Sládkovičovo 
                      Prednáška – 300.výročie moreplavby Františka Rákócziho II 
                      Exkurzia  - Kaskády Galanta 
  
Október      -  Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                      Návšteva div. predstavenia- Dunajská Streda 
                      Ochrana človeka a prírody – teoretická časť 
                      Exkurzia do Budapešti - Synagóga/Korzo na brehu Dunaja s   
                      „topánkami“ zastrelených Židov/Pamätné centrum holokaustu 
                      Výlet (Odmena za reprezentáciu školy)– Budapešť (Campon 
                      Kultúrny program z príležitosti medzinárodného dňa „Úcta k starším“ 
                      (VŠ v Sládkovičove – vystúpenie žiakov) 
                      Kultúrny program z príležitosti medzinárodného dňa „Úcta k starším“- 
                      (Antonius Centrum – Sládkovičovo vystúpenie žiakov) 
  
  
November  -  Finančná gramotnosť -  OTP READY Nadácia – kurz pre 2.-9.ročník 
                      Beseda na tému HIV/AIDS – 9. ročník 
                      Beseda na tému Duševné zdravie a závislosti – 7. ročník 
                      Beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi – 8. ročník 
                      Návšteva divadla  - Dunajská Streda 1.-9.r. 
  
December  -  Výchovný zájazd do Rakúska - Predvianočná Viedeň  
                      Vianočné trhy – Sládkovičovo 
                      Vianočný koncert – Sládkovičovo 
                      Vianoce v Bratislave 
Január 
Február        
Marec        -  Návšteva miestnej knižnice 
                     Exkurzia – Mestské múzeum – Galanta 
  
Apríl           - Pamätihodnosti, významné budovy v meste 
                     Ochrana človeka a prírody – praktická časť 
                     Návšteva divadla  - Dunajská Streda 1.-9.r. 
  
  
Máj            -  Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                     Zájazd do zábavného parku Neusiedl am See v Rakúsku 
                      
                  
Jún            -  Škola v prírode 
                     Plavecký kurz 
                     Koncoročný výlet pre žiakov 1.- 9. ročníkov 
                     Sládkovičovské dni 
  
  
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web