obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Prehľad mimoškolských aktivít v školskom roku 2019/2020 
   
Mimoškolské aktivity predstavujú súťaže pre žiakov, akcie školy, kurzy, výlety  
a exkurzie.  
  
Súťaže  
Súťaže pre žiakov sú súčasťou plánu práce a k jednotlivým súťažiam sú pridelení zodpovední učitelia.  
Sledujú termíny súťaží a koordinujú školské kolá. Sú zodpovední za prihlasovanie žiakov do postupových kôl. V školskom roku 2019/2020 sa zapojíme do nasledovných súťaží:  
   
      1)      Školské športové súťaže.   
Športové súťaže / Zodpovednosť  
   
Atletika žiakov  ZŠ - Bilčíková  
   
  
2)   Predmetové súťaže a olympiády. Prihlásili sme sa prostredníctvom KŠÚ a CVČ  
Súťaže a olympiády / Zodpovednosť  
Matematická olympiáda – Mgr. Tánczosová 
Pytagoriáda – Mgr. Tánczosová/Mgr. Tyukosová 
Matematický klokan - Ing.Fekulová Vajdová/Mgr. Hlavatá 
Prednes poézie a prózy - Mgr. Patócsová/ Mgr. Hlavatá 
Pekná maďarská reč - Mgr. Srejnerová 
Pravopisná súťaž –Simonyi Zsigmond helyesírási v.-Mgr.Srejnerová 
Súťaž – časopis katedra – Mgr. Srejnerová 
Rozprávkový festival – Galanta – Mgr.Ibolya 
Rozprávkový kvíz V.Úľany- Mgr.Tyukosová 
Poznaj slovenskú reč – Mgr. Baloghová/Mgr.Tyukosová                            
Výtvarné súťaže – Ing.Fekulová Vajdová/Mgr. Tánczosová 
Olympiáda z náboženskej výchovy – Mgr.Kubovics 
Do ďalších súťaží, ktoré budú aktuálne vyhlásené sa zapojíme podľa atraktívnosti, záujmu učiteľov a žiakov.  
  
Iné aktivity školy: 
  
Názov aktivity 
Termín podujatia 
Zodpovedný pedagóg 
Pamätný deň holokaustu 
september 2019 
Mgr.Baloghová 
Putovná výstava Holokaust v Seredi
september 2019
Mgr. Halásová 
Európsky deň jazykov-výstava,kvíz 
26.september 2019 
Mgr. Halásová/Mgr. Kiss 
Stretnutie s autormi dok. filmu Esterházy János
17.september
Mgr. Halásová/Mgr.Lanz 
Medzinárodný deň starších osôb
5.október 2019
Mgr.Srejnerová/Mgr.Halásová 
Pamätný deň  - Aradskí martýri
6.október 2019
Mgr. Patócsová 
Netradičná hodina maďarského jazyka - Rovásírás
16.október 2019
Mgr. Halásová/Mgr.Lanz 
Červené stužky - boj proti HIV/AIDS
november 2019
Mgr. Halásová/ Mgr Patócsová /Ing. Fekulová Vajdová 
Týždeň zdravej výživy/ Boj proti drogám
11.-15.november 2019
Mgr. Patócsová/Mgr.Halásová 
Vianočné dielne
december 2019
Ing. Fekulová Vajdová 
Vianočné trhy
december 2019
Ing. Fekulová Vajdová /všetci ped. 
Posedenie pri jedličke
december 2019
Mgr. Hlavatá/ Mgr.Baloghová 
Vianočný koncert
december 2019
Mgr.Halásová,Mgr.Tyukosová, Mgr.Srejnerová, Mgr.Hlavatá 
Výročná schôdza MO Csemadoku
január 2020
Mgr.Srejnerová 
Lyžiarsky výcvik
január 2020
Mgr. Baloghová 
Ples rodičov
február 2020
Mgr. Michaleková / Mgr. Halásová 
Deň sv. Valentína
14. február 2020
Ing.Fekulová Vajdová 
Maškarný ples 1.-4.r./MŠ
február 2019
Mgr. Tyukosová 
Pamätný deň – Rev.1848
15. marec 2019
Mgr.Patócsová/Mgr.Tyukosová 
OČ a P / Didaktické hry
november2019/ 
máj 2020 
Mgr. Baloghová 
Zber papiera
september2019/ 
apríl 2020 
Mgr. Baloghová 
Deň zeme - Čistenie mesta
apríl 2020 -
Mgr. Tánczosová 
Deň poézie
apríl 2020
Mgr.Patócsová/  
Mgr. Hlavatá 
Deň matiek
máj 2020
Mgr. Tyukosová/ Mgr. Srejnerová 
Deň detí
1.jún 2020
Mgr. Ibolya / E. Bilčíková 
Deň športu
 
Edita Bilčíková 
Plavecký výcvik
jún 2020
Mgr. Tyukosová 
Výlety a exkurzie 
(podľa plánu exkurzií a výletov, ktorý tvorí súčasť plánu práce školy) 
šk.rok 2019/2020
Mgr. Halásová / triedne učiteľky/ostatní pedagógovia 
Rozlúčka so školou – 9. ročník  
jún 2020
Mgr. Baloghová 
Letný tábor  
júl 2020
p. Bilčíková/p. Tóthová 
   
Výlety, exkurzie 
   
Výchovno-vzdelávacie výlety organizujú učitelia jednotlivých predmetov a sú podporou vyučovania.  
Každá trieda sa zúčastňuje koncoročného výletu. Výlety sa organizujú podľa aktuálnej ponuky na trhu v mesiacoch máj, jún.  
   
Predbežný plán vychádzok, exkurzií, kurzov, výletov a kultúrnych podujatí v školskom roku 2019/2020 
  
September - Návšteva výstavy ovocia – Inovatech Sládkovičovo 
                     
  
Október      - Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                      Exkurzia do Esztergomu 
                      Exkurzia do Dolných Obdokoviec 
  
  
November -  Návšteva div. predstavenia   - Dunajská Streda 
                       
                       
December  -  Výchovný zájazd do Rakúska - Predvianočná Viedeň  
                      Vianoce v Bratislave 
  
Január           Lyžiarsky výcvik 
                      
Február        
Marec        -  Exkurzia – Po stopách Sándora Petőfiho 
                     Návšteva miestnej knižnice 
                     Exkurzia – Mestské múzeum – Galanta 
                      
  
Apríl           - Pamätihodnosti, významné budovy v meste 
                     Návšteva divadla  - Dunajská Streda  
  
Máj            -  Exkurzia na MsÚ v Sládkovičove 
                     Zájazd do zábavného parku Neusiedl am See v Rakúsku 
                      
                
Jún            -  Škola v prírode 
                     Koncoročný výlet pre žiakov 1.- 9. ročníkov 
                      
  
                   
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web