obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a - Triedy
     s 1.trieda
     s 2.trieda
     s 3.trieda
     s 4.trieda
     s 5.trieda
     s 6.trieda
     s 7.trieda
     s 8.trieda
     s 9.trieda
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a - Verejné obstarávanie
   a + Výzva na predkladanie cenových ponúk
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho  s vjm, Richtervá 1171, 
 92521 Sládkovičovo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Školský poriadok 
Milí žiaci  
Školský poriadok  je súhrn pravidiel, ktorými sa riadi každý žiak a zamestnanec školy. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy.  Tak sa správa aj mimo vyučovania, aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. 
Právo chodiť do školy. 
Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola Ťa má naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám.  
Právo slušným spôsobom povedať svoj názor.  
Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo Ti v tom brániť, ale aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.  
Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.  
Tvoja sloboda končí tam, kde začíta sloboda iných.  
Východiskovým materiálom pre určenie práv a povinností žiaka  je zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, Všeobecná deklarácia  ľudských práv, Dohovor o právach  dieťaťa v tých bodoch, ktoré sa dotýkajú života v škole. 
  
I. Práva žiaka 
Žiak má právo : 
 • na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu
 • na bezplatné vzdelávanie v škole /článok ústavy 42/
 • na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku
 • na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie, zdravotný stav v rozsahu ustanovenom  zákonom.
 • na bezplatné zapožičanie učebníc
 • na vlastné vierovyznanie /v duchu schválených noriem/
 • na vlastný názor na svet, národnostnej a etnickej príslušnosti
 • na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
 • na stravovanie sa v školskej jedálni
 • na  výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku , schopnostiam záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny.
 • na úctu  k svojej osobe , na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu a zabezpečenie ochrany v prípade šírenia a užívania drog, alkoholu a cigariet.
 • na slobodnú voľbu  voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami v rozsahu stanovenom vzdelávacím programom.
 • na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.
 • na ochranu osobných údajov a informácií
 • na dodržiavanie všetkých bodov deklarácie práv dieťaťa
 • na zrozumiteľný výklad učiva, prípadne opýtať sa na poznatky, ktorým pri výklade nerozumie
 • na omyl, ale nesmie to zneužívať
 • byť vypočutý
 • na objektívne hodnotenie a klasifikáciu , na opravu a rozbor chybovosti svojich písomných a grafických prác, odpovedí a výkonov.
 • na taktné a ohľaduplné zaobchádzanie zo strany učiteľa, spolužiakov a rodičov.
 • v primeranom  priestore a čase, primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor, ak sa chce niečo spýtať , alebo odpovedať zdvihne ruku  - nevykrikuje
 • na prestávku, tak ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy
 • zapájať sa do záujmovej činnosti podľa svojho výberu s prihliadnutím na talent, zručnosti a schopnosti
 • zapájať sa prostredníctvom  žiackej samosprávy do riadenia školy, riešiť svoje požiadavky, názory a pripomienky aj prostredníctvom nej.
 • požiadať vyučujúceho  o individuálne doučovanie v prípade dlhodobej neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných, alebo zvlášť závažných dôvodov.
 • na ochranu svojho majetku a svojich vecí.  
Žiacky parlament – jeho činnosť je prejavom prvku demokratizácie a humanizácie našej školy.  
Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov v ŽP  môžu nielen presadzovať svoje záujmy a požiadavky, ale  tiež upozorňovať na porušovanie ich práv, podieľať sa na formovaní vnútorného poriadku školy, spätne pôsobiť na spolužiakov, aby si plnili svoje povinnosti a dodržiavali vnútorný poriadok školy. 
  
Úlohou  ŽP je prinášať na stretnutia námety týkajúce sa organizácie života v škole, prípadne prednášať  požiadavky na aktivity, o ktoré majú žiaci záujem,  návrhy na riešenie problémov týkajúce sa  šikanovania a nevhodného správania sa žiakov.  
  
Stretnutia žiackeho parlamentu sú každé 2 mesiace. S parlamentom spolupracuje vedením školy poverený pedagogický zamestnanec potvrdený na PR na začiatku každého šk. roka. Námety žiackeho parlamentu sú prediskutované na mesačných poradách pedagogických zamestnancov, prípadne  s vedením školy.  
II. Povinnosti žiaka 
1.     Správanie sa žiaka na vyučovaní v priestoroch a okolí školy  
 • pravidelne sa zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu a riadne sa vzdelávať, tak ako to určuje zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
 • po zazvonení na vyučovaciu  hodinu sedieť na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy , ako aj pri jeho odchode z triedy, po ukončení hodiny ho zdraviť povstaním.
 • udržiavať  čistotu a hygienu vo svojej lavici, triede a ostatných priestoroch v ktorých sa pohybuje.
 • pravidelne a systematicky sa pripravovať  na vyučovanie podľa svojich psychických a fyzických  možností ,  nosiť na vyučovanie žiacku knižku,  potrebné pomôcky podľa pokynov a požiadaviek vyučujúcich.
 • počas vyučovania  sedieť pokojne,  nevyrušovať, ani nerozptyľovať spolužiakov.
 • prísne dodržiavať  bezpečnostné predpisy a pokyny vyučujúcich v odborných učebniach /nosiť pracovný, ochranný, alebo športový odev a obuv na TEH, SVP, VYV, CHE, TEV, TSV /
 • hlásiť úraz, alebo poškodenie zdravia svojho, alebo spolužiakovho vyučujúcemu /dozor konajúcemu/
 • na hodiny TEV, TSV nastupovať v športovej obuvi, ktorá nezanecháva šmuhy, bez žuvačiek a šperkov.
 • do telocvične  a priestorov odborných učební možno vstúpiť len v sprievode vyučujúceho
 • pred odbornú učebňu nastúpiť najskôr dve minúty pred zvonením na danú vyučovaniu hodinu.
 • ak žiak  nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie  ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke, ak nemôže cvičiť dlhšie ako jeden týždeň, musí vyučujúcemu TSV predložiť potvrdenie od lekára v žiackej knižke.
 • ak sa žiak na vyučovanie  z objektívnych dôvodov nepripraví, nemá DÚ, alebo si zabudol pomôcky, žiacku knižku, ospravedlní sa  na začiatku hodiny.
 • žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy a školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi  predpismi vnútornými predpismi školy  a dobrými mravmi.
 • žiak bude dodržiavať zásady činnosti krúžkov, ktoré si zvolil
 • oneskorený príchod žiaka eviduje vyučujúci na prvej hodine
 • oneskorený príchod žiaka sa klasifikuje ako priestupok za ktorý vyvodí triedny učiteľ príslušné dôsledky
 • neospravedlnená absencia na hodine dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia celej hodiny
 • ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, rodič, alebo zák. zástupca oznámi túto skutočnosť ráno do 8,00 hod. najneskôr však do 24 hodín  triednemu učiteľovi a oznámi dôvod  neprítomnosti. Ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka predloží triednemu učiteľovi /v prípade jeho neúčasti  zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo zástupcovi riaditeľa školy/ ihneď po nástupe do školy po absencii najneskôr tri dni po návrate žiaka do školy, neskôr nemusí byť ospravedlnenie akceptované.
 Ak tak neurobí, triedny učiteľ mu tieto hodiny neospravedlní.  
 • Po 1-2 dňovej absencii je žiak povinný byť pripravený na vyučovanie.
 • Po 3-dňovej absencii má žiak možnosť dobrať  zameškané učivo za jeden deň po nástupe do školy /ale iba ak medzi tým nie sú prázdniny, sobota a nedeľa/.
 • Po dlhšie trvajúcej absencii žiaka sa triedny učiteľ dohodne s vyučujúcimi na počte dní, počas ktorých učivo žiaka doberie /vyučujúci zvážia množstvo a náročnosť prebraného učiva a určia primerane dlhý čas na zvládnutie učiva s prihliadnutím na možnosti žiaka/
 • dať podpísať   známky v ŽK rodičom minimálne raz za týždeň
 • postaviť sa namiesto pozdravu, ak do triedy vstúpi  dospelá osoba
 • správať sa  zdvorilo ku všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy
 • byť tolerantný  k spolužiakom, nepoužívať vulgárne výrazy, psychické a fyzické násilie,   chrániť zdravie svoje i svojich spolužiakov v čase vyučovania i mimo neho.
 • svojim správaním  nepodnecovať rasovú , náboženskú, alebo inú formu diskriminácie
 • nenosiť predmety  ktoré rozptyľujú pozornosť žiaka a spolužiakov , prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť /väčšie sumy peňazí a cenné predmety, ktoré nesúvisia s výchovno-vyučovacím procesom / v opačnom prípade preberá za ne vlastnú zodpovednosť.
 • nosenie mobilného telefónu do školy  je len na vlastnú zodpovednosť žiaka a jeho rodičov /jeho strata nepodlieha nároku na poistné za odcudzené veci/
 • zákaz používať   mobilný telefón a hry na vyučovaní, mobilný telefón musí byť počas vyučovania vypnutý a uložený v aktovke, nie v lavici , použiť sa  môže iba v naliehavých prípadoch  so súhlasom vyučujúceho.
 • nesmie použiť telefón  na nahrávanie, fotenie, hry, SMS – správy... Ak žiak poruší toto nariadenie, bude mu mobilný telefón odobratý a odovzdaný len do rúk rodiča /zák. zástupcu/ Pri opakovanom porušení bude žiakovi udelené výchovné opatrenie , prípadne znížená známka zo správania.
 • žiaci majú zakázané nosiť do školy a používať: MP3 prehrávače, prehrávače CD. Počas vyučovania v počítačovej učebni je zakázané používať vlastné USB kľúče a CD nosiče.
 • rešpektovať  prísny zákaz  propagácie, šírenia, prechovávanie, nosenia, užívania a distribúcie  legálnych a nelegálnych drog  akejkoľvek  kvality, množstva , druhu v škole, mimo školy, v čase vyučovania, mimotriednych a mimoškolských aktivít, ako aj v čase prázdnin a v dňoch voľna.
 • žiaci majú zakázané uverejňovať na internetových portáloch inkriminujúce fotky o škole a o spolužiakoch
 • počas vyučovania žiak nežuje žuvačku
  
  
  
2.     Správania žiaka cez prestávky  
 • počas malých prestávok neodôvodnene neopúšťať triedu /zdržiavať  sa na svojom mieste/, prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaniu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny a občerstvenie.
 • povinnosťou všetkých žiakov je, aby cez veľkú prestávku opustili triedy. V triede ostávajú iba týždenníci, ktorí triedu vetrajú a pripravujú na ďalšiu hodinu.
 • pri presune  po škole nebehať,  aby nedošlo k úrazu
 • nie je dovolené opustiť budovu a areál školy
 • riadiť sa  pokynmi dozor konajúceho
 • pre svoju bezpečnosť sa nenakláňať  z okna a nesadať   na chodbách a v triedach na parapetné dosky.
 • nevyhadzovať   z okien papiere, odpadky a rôzne predmety. Pri zistení vinníka on, alebo celá trieda po vyučovaní bude zbierať odpadky v celom areály školy
 • neobťažovať   nadmernou hlučnosťou spolužiakov a učiteľov rôznymi zvukmi.
3.     Správanie žiaka v školskej jedálni  
 • do jedálne vchádzať pod dozorom vyučujúceho, alebo vychovávateľky
 • aktovku si uložiť v šatni
 • pri stravovaní dodržiavať  pravidlá spoločenského správania a osobnej hygieny /nahlas nerozprávať , neničiť príbory, obrusy, ohryzky, obaly z prílohy k jedlu, šupky odhodiť do koša/
 • pri čakaní na obed nepredbiehať spolužiakov, rešpektovať a dodržiavať pokyny pedagóga konajúceho dozor, alebo p. kuchárok.
 • odniesť  použitý riad k okienku, nechať po sebe čisté miesto a zasunúť po sebe stoličku
4.     Dochádzka žiaka do školy a jeho neprítomnosť na vyučovaní  
·         chodiť  na vyučovanie pravidelne a včas, podľa  rozvrhu hodín /15 min. pred začiatkom vyučovania, najskôr o 7:30. Dozor nad žiakmi, ktorí prichádzajú skôr škola nezabezpečuje/  
·         do budovy školy žiaci vstúpia pod dozorom službukonajúceho učiteľa. Rodičia, ktorí sprevádzajú žiakov nemajú do budovy školy povolený vstup.   
·          po ukončení vyučovania bezodkladne opustiť   budovu školy a areál školy   
·         pri pokračovaní vyučovania po obedňajšej prestávke, zdržiavať sa  v triede, nechodiť zbytočne po škole a v žiadnom prípade bez dovolenia zodpovedného učiteľa nesmie žiak opustiť budovu školy. 
·         po skončení vyučovania  dať do poriadku  svoje miesto /vyložiť stoličku na lavicu, urobiť v lavici poriadok, vyzbierať väčšie smeti a papiere v okolí lavice/  
 • po poslednej vyučovacej hodine, v sprievode vyučujúceho odísť do šatne, potom na obed, alebo domov
 • tri oneskorené príchody na vyučovanie , ktoré nebudú vopred nahlásené a písomne ospravedlnené rodičom triednemu učiteľovi /lekárske vyšetrenie/ budú klasifikované ako jedna neospravedlnená hodina.
 • cestou do a zo školy  dodržiavať  dopravné predpisy a pravidlá slušného správania
 • ráno do tried vchádzať len na pokyn dozor konajúceho učiteľa
 • čas od príchodu do školy  po začiatok vyučovania využiť  na prípravu pomôcok a zopakovanie učiva
 • počas celého vyučovania aj cez prestávky bez dovolenia učiteľa neopustiť areál školy
 • po príchode do školy sa prezuť   do prezuviek, ktoré nezanechávajú šmuhy. Ako prezuvky zo zdravotných a hygienických dôvodov nepoužívať  športovú obuv. Topánky a vrchný odev si odkladať v skrinkách na chodbách.
 • využiť   pomoc spolužiakov v prípade, keď krátkodobo chýba /1 hodina až 3 dni/  na dopísanie poznámok , doučiť sa učivo. V prípade, že pre chorobu, alebo iné vážne dôvody chýba dlhšie ako tri dni, informovať sa  o práci v škole, alebo požiadať o konzultácie vyučujúceho daného predmetu.
 • žiaka na lekárske vyšetrenie  vyzdvihne osobne  zákonný zástupca žiaka, alebo na základe písomnej, alebo telefonickej žiadosti zákonného zástupcu, čo si triedny učiteľ zaznačí preukázateľným spôsobom.
 • pri neprítomnosti na vyučovaní  vypýtať sa:
               - z jednej vyučovacej hodiny  od vyučujúceho 
               - z jedného dňa od triedneho učiteľ 
               - na viac dní od riaditeľa školy  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu  
              - ak ide o reprezentáciu športovej, alebo inej kultúrnej inštitúcie , je potrebné potvrdenie   
                a žiadosť tejto inštitúcie s vyjadrením zákonného zástupcu žiaka.  
              - predložiť  lekárske ospravedlnenie triednemu učiteľovi a podľa potreby  a osobitných     
                požiadaviek aj iným vyučujúcim  hneď po  príchode do školy 
              - v prípade dlhodobej neprítomnosti pre chorobu, zákonný zástupca je povinný  oznámiť   
                triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti najneskôr  do troch pracovných dní.  
5.     Starostlivosť o zovňajšok  
 • na zabezpečenie osobnej hygieny mať vlastné hygienické vrecúško  /uterák, mydlo, toaletný papier, hyg. vreckovky/
 • na vyučovanie chodiť vkusne a čisto oblečený , nie výstredne, aby neohrozoval bezpečnosť  svoju aj iných  nie je dovolené líčiť oči, pery a používať make-up, nosiť piercing a šiltovky v priestoroch školy
6.     Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby a učebnice  
 • ak žiak z nedbanlivosti, alebo úmyselne poškodí majetok školy, jeho rodičia sú povinní škodu nahradiť  podľa rozsahu zavinenia, ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy
 • učebnice sú zdarma- šetriť a udržiavať ich
 • do každej napísať svoje meno , školský rok a jej stav
 • do učebníc nevpisovať, nekresliť, neprelamovať obaly, nevytrhávať listy
 • po prevzatí učebníc si ich dôkladne prekontrolovať  a prípadné poškodenie nahlásiť triednemu učiteľovi
 • úmyselné poškodenie učebníc a ich stratu bude žiak  hradiť podľa najnovších smerníc:
ak je učebnica v používaní 1 rok                  úhrada 100 % z ceny  
                                              2 roky                                75 % 
                                              3 roky                                50 % 
                                             4 roky                                 25 %                          
                                             5 rokov                               10 %  
      *  podľa svojich možností prispievať ku skrášľovaniu a zveľaďovaniu triedy,   okolia školy, neničiť            
          dreviny a rastliny v areáli školy aj mimo neho 
7.     Povinnosti týždenníkov  
 • týždenníci sú určovaní do služieb na dobu jedného týždňa triednym učiteľom
 • priniesť a odniesť pomôcky na vyučovanie podľa pokynov vyučujúceho
 • zabezpečiť  poriadok v triede /  čistota tabule, triedy, vetranie a dostatok kriedy/
 • zistené závady nahlásiť triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu príslušnej hodiny
 • dozerať na disciplínu v triede
 • po zazvonení na vyučovaciu hodinu zatvoriť  dvere a na svojom mieste čakať na vyučujúceho
 • nahlásiť na vedenie školy neprítomnosť učiteľa na hodine, ak je táto dlhšia ako päť  minút
 • pravidelne zalievať kvety v triede a na chodbe
 • po skončení poslednej vyučovacej hodiny skontrolovať  či sú uložené stoličky na laviciach, upozorniť spolužiakov, aby z lavíc a z podlahy odstránili odpadky a po ukončení vyučovania odísť z triedy poslední.
8.     Povinnosti žiaka mimo školy 
 • žiaci sa nesmú zdržiavať v reštauráciách,  kaviarňach a v podnikoch,   v ktorých sa predávajú alkoholické nápoje  dlhšie, ako potrebujú na  konzumáciu jedla , alebo nealkoholického nápoja.
 • večerných podujatí, kultúrnych vystúpení a iných akcií sa žiaci môžu  zúčastniť len v sprievode rodičov, alebo plnoletej osoby.
 • zakázané je žiakom  zúčastňovať sa diskoték vo večerných a nočných hodinách aj v sprievode staršej osoby.
 • v mimo vyučovacom čase  a počas voľných dní a školských prázdnin sa správať v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva voči všetkým, najmä chorým ženám a deťom, podľa potreby im ochotne pomáhať, chrániť mladšie deti a žiakov, starším uvoľniť cestu a miesto v dopravných prostriedkoch, vždy pozdraviť starších a budeš robiť dobré meno našej školy.
 • dodržiavať časové obmedzenie pobytu vonku , v lete do 22. 00 hodiny a v zimnom období /október až február/ do 21.00 hodiny
9.     Výchovné opatrenia   
Ak sa žiak previní proti vnútornému poriadku školy:  
Zápis do klasifikačného záznamu  
 • vyučujúci alebo dozor konajúci učiteľ urobí čitateľný zápis  s uvedením dátumu zápisu, stručným popisom priestupku a uvedením svedka
 • pre informovanosť rodičov triedny učiteľ túto poznámku zapíše do žiackej knižky.
  2 poznámky – 1. napomenutie triednym učiteľom do žiackej knižky 
  4 poznámky – 2. napomenutie triednym učiteľom do žiackej knižky 
  6 poznámok – 1.  - pokarhanie triedneho učiteľa – písomná informácia  zák. zástupcu 
  8 poznámok – 2.  -  pokarhanie triedneho učiteľa - písomná informácia  zák. zástupcu 
10 poznámok    -  pokarhanie riaditeľom školy- písomná informácia  zák. zástupcu 
        12 poznámok   -  znížená známka  zo správania 2.stupeň  
14 poznámok    -  znížená známka zo správania 3.stupeň  
16 poznámok    -  znížená známka zo správania 4.stupeň 
  
Počet poznámok sa vzťahuje na štvrťrok. 
10.   Menej závažné priestupky   
Dva menej závažné priestupky  = jedno zvlášť hrubé porušenie  
 • opakované zabúdanie učebníc, pomôcok ŽK, neprezúvanie sa, neplnenie si týždenníckych povinností, jedenie počas hodiny – 3x
 • nevhodné oblečenie a úprava zovňajšku primeraná inštitúcii, ktorú žiak navštevuje
 • nosenie vecí,  nevhodných na vyučovanie: zápalky, karty, zapaľovače...
11.   Zvlášť hrubé porušenie vnútorného poriadku školy  
 • Zvlášť hrubé porušenie vnútorného poriadku školy sa hneď trestá pokarhaním, alebo zníženou známkou zo správania podľa závažnosti priestupku bez rešpektovania bodu 9. a 10.
 • fyzické , alebo psychické ohrozovanie bezpečnosti a zdravia žiakov, ich týranie, diskrimináciu, ponižovanie , zosmiešňovanie  /šikanovanie/ a podobne.
 • zámerné odmietnutie nosenia učebných pomôcok, priame  odmietnutie príchodu na hodinu, ignorovanie pokynov učiteľa.
 • úmyselné poškodenie  zvereného majetku štátu, vybavenia triedy, odbornej učebne a ostatných priestorov školy.
 • propagácia , šírenie a užívanie legálnych a nelegálnych drog, fajčenie, pitie alkoholu, energetických nápojov a iných škodlivých látok
 • šírenie zakázanej literatúry, symbolov propagujúcich fašizmus, zakázané hnutia, pornografiu.
 • sústavné narúšania  pokojnej atmosféry na vyučovaní /vykrikovanie, vulgárne vyjadrovanie, nerešpektovanie pokynov učiteľa/
 • odcudzenie  vecí, alebo ich používanie  iným žiakom bez opýtania sa a dobrovoľného súhlasu majiteľa.
 • fajčenie v škole  a mimo nej v čase vyučovania na mimo triednych a mimoškolských aktivitách a to aj v čase voľna a prázdnin, ako aj donáška a ponúkanie iným osobám.
 • bezdôvodné opustenie  budovy školy, areálu školy počas vyučovacieho procesu a pri akciách usporiadaných školou.
 • bezdôvodné opustenie kolektívu   pri aktivitách zabezpečovaných školou a bez súhlasu príslušného pedagóga.
 • návšteva erotických a iných  nevhodných stránok na internete narúšajúcich mravnú výchovu žiaka.
 • falšovanie známok v pedagogickej dokumentácii a žiackej knižke, falšovanie  ospravedlnení a podvádzanie.
III. Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 
  
Výchovným opatreniam za neospravedlnené hodiny predchádza pohovor so zákonným zástupcom žiaka /ZZŽ/, ak tento preukázateľným spôsobom neospravedlní tieto hodiny.  
1.     zanedbávanie povinnej šk. dochádzky na účely zastavenia prídavku na dieťa rodičom, sa rozumie stav, keď dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako 15 vyučovacích hodín.  
2.     za dôvod ospravedlnenej neúčastí žiaka v škole sa uznáva najmä  
a/ choroba žiaka 
b/ lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy  
c/ mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky  
d/ náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov  
e/ mimoriadne udalosti v rodine žiaka  
f/ účasť žiaka na organizovanej športovej príprave , na súťažiach, prípadne v štátnej reprezentácii  
g/ uvoľnenie žiaka so súhlasom riaditeľa školy  
3.     triedny učiteľ:  
a/ sleduje a mesačne vyhodnocuje dochádzku žiakov do školy  
b/ vedie si podrobnú evidenciu o dôvodoch neprítomností žiakov na vyučovaní  
c/ navrhuje a vedie dokumentáciu o udelených výchovných opatreniach  
d/ pri udeľovaní výchovných opatrení spolupracuje s RŠ, zástupcom RŠ a výchovným poradcom.  
4.     zákonný zástupca dieťaťa:  
a/ ospravedlňuje neprítomnosť žiaka v škole  
b/ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť škole /tr. učiteľovi/ príčinu neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní   
c/ predloží škole do 3 dní od nástupu dieťaťa do školy písomné ospravedlnenie, alebo úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakov neprítomnosti v škole.  
d/ doručí vždy škole /TU/ príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakov neprítomnosti v škole , ak neprítomnosť žiaka trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní  
·         ospravedlnenie lekárom 
·         ospravedlnenie organizácie, súboru a pod. po  predchádzajúcom uvoľnení RŠ 
·         rozhodnutie RŠ o uvoľnení žiaka z vyučovania na základe písomnej žiadosti zák. zástupcu žiaka  
       e/ oznámi riaditeľovi školy lekárom nariadenú karanténu v rodine.  
5.     Neospravedlnená neprítomnosť žiaka v škole   
Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v škole sa považuje neprítomnosť žiaka na vyučovaní od jednej vyuč. hodiny , ktorá nebola zák. zástupcom žiaka ospravedlnená.  
6.     Opatrenia pri nedbalej školskej dochádzke  
a/ 1 – 5  vyuč. hodín neospravedlnených – udelenie pokarhania triednym učiteľom 
b/ 6 – 10 vyuč. hodín neospravedlnených  -  udelenie pokarhania RŠ 
c/    – znížená známka zo správania  
      11 – 25 neospr.hodín,     .............  známka 2 
      26 -  59 neospr.hodín,     .............  známka 3 
      60  a  viac neospr.hodín .............. známka 4 
d/ za neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyuč.hodín v mesiaci, zašle škola cestou výchovného poradcu úradné oznámenie o zanedbaní povinnej šk.dochádzky:   
 • obci,  v ktorej má ZZŽ trvalý pobyt
 • ÚPSVaR, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza
e/ oznámenie školy a zanedbaní pov.šk.doch.  obsahuje informácie o úkonoch a opatreniach, ktoré škola vykonala vo veci neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní a k zamedzeniu tohto negatívneho stavu v ďalšom období.  
7.     Hodnotenie a klasifikácia správania  
a/ hodnotenie správania sa realizuje priebežne  
b/ triedny učiteľ  je povinný preukázateľným spôsobom informovať ZZŽ o stave a prijatých opatreniach  
c/ klasifikácia správania sa uskutočňuje na konci šk. polroka a vyjadruje sa jedným zo štyroch stupňov.  
d/ správanie žiaka sa klasifikuje komplexne so zreteľom  na vekové osobitosti žiakov v znení metodických pokynov na hodnotenie klasifikácie žiaka ZŠ. 
e/ kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania je dodržiavanie pravidiel správania, šk. poriadku a vnútorného poriadku školy počas klasifikačného obdobia.  
  
IV. Časový rozpis vyučovania 
  
                     časový rozpis hodín                             časový rozpis prestávok  
  
  
1. 
7.45 
8,30 
8,30 
8.40         
10 min.  
2. 
8.40 
9.25 
9.25 
9.35 
10.min. 
3. 
9.35 
10.20 
10.35 
10.35 
15 min. 
4. 
10.35 
11.20 
11.20 
11.30 
10.min 
5. 
11.30 
12.15 
12.15 
12.25 
10 min.  
6. 
12.25 
13.10 
13.10 
13.40 
30 min.  
7. 
13.40 
14.25 
14.25 
14.30 
    
V. Práva učiteľa 
Učiteľ má všetky práva vyhradené nasledovnými zákonmi a dokumentmi:  
 • Ústava SR
 • Deklarácia ľudských práv
 • Zákonník práce
 • Kolektívna zmluva
Učiteľ má právo:  
 • vyžadovať, že žiaci budú rešpektovať pravidlá spoločenského správania a vnútorného poriadku školy
 • vyžadovať od žiakov čo najlepšie vých. vzdel. výsledky v rámci ich  schopnosti
 • veriť a očakávať, že rodičia podporia pozitívnu snahu učiteľa a celej školy
 • očakávať úctu k svojej osobe na priaznivé podmienky pre svoju prácu a podporu vedenia školy
 • tvorivo inovovať vyučovací proces
 • na ochranu svojho zdravia a zabezpečenie primeraných prac. podmienok
 • navrhovať výchovné opatrenia
 • združovať sa v profesijných, záujmových a odborových organizáciách
 • slobodne vyjadriť svoj názor, zapájať sa do projektov, zúčastňovať sa rôznych školení a kurzov, ktoré mu umožňujú profesijný rast a súvisia s jeho zamestnaním. 
VI. Povinnosti učiteľa 
1.     Učiteľ je povinný:  
 • byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov, v čase porád, v čase určenom na pohotovosť, na prechodné zastupovanie iného učiteľa a v čase mimo triednej práce so žiakmi.
 • byť v škole  prítomný najneskôr 15 min. pred vyučovaním
 • byť včas na pracovisku, neskorý príchod hlásiť ihneď RŠ, alebo jeho zástupcovi a vysvetliť príčinu oneskorenia
 • vážny dôvod svojej neprítomnosti na pracovisku oznámiť RŠ do 07.15 hod. /choroba, úraz, karanténa/
 • sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie , vyšetrenie vlastného zdrav. stavu počas prac. doby oznámiť podľa možností deň vopred.
 • ak zamestnanec požiada organizáciu o dlhodobé prac. voľno,  musí tak urobiť písomne, najmenej dva týždne vopred /liečenie, štúdium, rekreácia/
 • vykonávať dozor nad žiakmi v škole  pri vyučovaní, pred ním i po ňom, cez prestávky , v šk. jedálni, pri tenisových stoloch  podľa vopred vypracovaných rozvrhov  dozorov, na dozor nastupovať včas.
 • každý úraz žiakov , alebo prac. úraz učiteľov, ihneď oznámiť RŠ a zapísať ho do príslušnej dokumentácie.
 • každé poškodenie  zariadenia školy zapísať  do zošita porúch  a určiť spôsob a čas  jeho odstránenia.
 • učebné pomôcky  si pripraviť deň vopred
 • zápis do tried. knihy urobiť na začiatku každej vyučovacej hodiny
 • chýbajúcich žiakov zapísať na 1. vyučovacej a kontrolovať na každej ďalšej hodine.
 • zápisy v TK a KZ robiť pravidelne, čitateľne a presne
 • triednu dokumentáciu po ukončení vyučovania uložiť v zborovni
 • výmeny vyuč. hodín, alebo návštevu rôznych inštitúcií  v obci dohodnúť  s RŠ, resp. zástupcom školy
 • učebné pomôcky nenechávať po ukončení vyučovania v triede,  alebo zabezpečiť ich uloženie v kabinete
 • písomné práce žiakov hodnotiť včas a pravidelne
 • dbať o dodržiavanie hyg. zásad a bezpečnostných predpisov pri vyučovaní
 • viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učeb. pomôckami, učebnicami, inventárom triedy a školy
 • po vyučovaní odprevádzať žiakov  do šatne – prvý ide učiteľ za ním žiaci, počkať kým sa žiaci prezujú a opustia budovu školy
 • odprevádzať žiakov z triedy do špec. učební, po skončení vyuč .hodiny ich odviesť pred kmeňovú triedu, resp. pred školskú jedáleň
 • na podujatiach mimo školy vykonávať dozor nad žiakmi podľa určenia vedenia školy
 • všímať si spôsob života a správanie žiakov aj mimo školy
 • sledovať mesačný plán práce školy a dochvíľne plniť uložené úlohy
 • denne sledovať tabuľu oznamov, zastupovanie za neprítomných, organizačné a metodické pokyny pre vyučujúcich
 • preštudovať  ŠkVP, plán práce na šk. rok , plán MZ a PK , predpisy o bezpečnosti pri práci, preštudovanie potvrdiť podpisom
 • v priestoroch školy je prísne zakázané fajčiť a požívať v prac. čase alkoholické nápoje, pri príležitostných oslavách usporiadaných  spoločne  celým kolektívom ,po pracovnej dobe, je povolená výnimka so súhlasom RŠ.
 • úzko spolupracovať  s ostatnými pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy
 • zúčastňovať sa aktívne na pedag. radách a prac. poradách, prípadnú neúčasť oznámiť vopred RŠ .Pri závažnom dôvode môže byť ospravedlnená neúčasť zamestnanca na PR alebo PP , ktorý má povinnosť oboznámiť sa s programom PR alebo PP a potvrdiť to svojim podpisom a dátumom oboznámenia.
 • zastupovať prechodne neprítomného kolegu
 • spolupracovať s rodičmi, mať na to vyhradený čas mimo vyučovania
 • upozorniť rodičov  na priestupky žiakov zápismi v ŽK, pohovorom s rodičmi osobne, alebo predvolaním rodičov do školy
 • dôvod uloženia výchovného opatrenia prerokovať najskôr s rodičmi žiaka, pohovor preukázať písomne
 • pohovory s rodičmi zásadne vykonávať v mimo vyučovacom čase.
 • pri jednaní  s rodičmi byť taktný a nehľadať len záporne stránky žiakovej osobnosti
 • žiakov zbytočne nepreťažovať – pozor na písomné práce
 • písomné DÚ nezadávať v stredu z tých predmetov, ktoré sa vyučujú na druhý deň , aktívne pracovať podľa svojej aprobácie v MZ a PK , zúčastňovať sa na ich zasadnutiach
 • vypracovať podrobnú analýzu previerok dohodnutých v pláne MZ a PK s podrobným rozpracovaním každej úlohy /slovný komentár/ a s opatreniami na nezvládnuté učivo
 • zúčastňovať sa na zasadnutí a schôdzi RR /triedne a plenárne/
 • odborne a metodicky sa vzdelávať, sledovať nové formy a metódy práce, uplatňovať ich vo svojej praxi, efektívne využívať vyučovací čas
 • opatrne manipulovať s didaktickými pomôckami, nedovoliť ich používanie žiakmi, alebo nepoučenými osobami
 • pri podozrení na šikanovanie žiaka, spolupracovať s rodičmi, alebo zákonnými zástupcami obete, resp. agresora
 • pri pohovoroch s rodičmi  dbať na taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácii
 • aktualizovať harmonogram jednotlivých PC a odborných miestnosti –vedúci jednotlivých odborných miestnosti.
2.     Triedny učiteľ je povinný:  
 • viesť zodpovedne  triednu dokumentáciu , zošiť triedneho učiteľa a ostatnú nevyhnutnú pedag. dokumentáciu , najpotrebnejšiu administratívnu agendu žiakov v ASCagende
 • oboznámiť   žiakov s VPŠ , zásadami BOZP a PO a vnútornou školskou smernicou o šikanovaní na začiatku školského roka , na začiatku druhého polroka a v čase na to určenom a v priebehu roka podľa potreby.
 • byť v dennom styku so žiakmi svojej triedy. denne sledovať dochádzku žiakov do školy, ich ospravedlnenia. Snažiť  sa odstraňovať prípadné záškoláctvo. Zistené záškoláctvo ihneď rieši s rodičmi, výchovným poradcom, vedením školy.
 • oboznamovať žiakov s vnútorným školským poriadkom -vychovávať žiakov svojej triedy a viesť ich k rešpektovaniu a dodržiavaniu  vnútorného poriadku školy.
 • koordinovať úsilie všetkých vyučujúcich a monitorovať celkovú úroveň vedomostí žiakov
 • získavať, zhromažďovať informácie o žiakoch, podľa potreby spracúvať komplexné hodnotenie žiakov, charakteristiky a posudky na úradnú potrebu  v spolupráci s VP
 • sledovať správanie žiakov v triede , ich prospech, dochádzku a tieto skutočnosti pravidelne vyhodnocovať
 • prijímať v spolupráci s VP opatrenia pri nedbalej školskej dochádzke
 • sledovať celkový prospech žiakov svojej triedy a po dohode s ostatnými vyučujúcimi robiť opatrenia na koordináciu DÚ, skúšania, písania kontrolných prác v súlade s platnými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov
 • viesť záznamy o porušení vnútorného šk. poriadku a informovať preukázateľným spôsobom o porušovaní  a opatreniach ZZŽ
 • využívať triednické hodiny na mravnú výchovu  žiakov, pôsobiť  na mimoškolskú a mimo triednu činnosť svojich žiakov , dbať aby sa v nej upevňovala zásada dobrovoľnosti, iniciatívnosti a samostatnosti žiakov
 • spolupracovať s VP, vychovávateľkou ŠKD v otázkach výchovy  žiakov svojej triedy, pomáhať triednemu dôverníkovi a výboru RR pripravovať, uskutočňovať triedne schôdze RR
 • využívať triedne schôdze RR na informovanie rodičov o výchovno- vyuč. procese, jeho výsledkoch, o dianí v škole, o smerovaní školy, plnení jej úloh, ale najmä dbať o diskrétnosť oznamovaných skutočností a zintenzívňovať spolupráci s rodičmi a rodičovskou verejnosťou
 • zabezpečovať distribúciu a evidenciu učebníc v svojej triede
 • Plniť ďalšie úlohy v triede podľa pokynov vedenia školy
3.     Správca kabinetu je povinný: 
 • viesť evidenciu pomôcok v inventárnej knihe
 • priebežne v roku kontrolovať inventár kabinetu a podľa požiadaviek vedenia školy uskutočňovať inventarizáciu, prípadne rozdiely hneď nahlásiť RŠ
 • podľa finančných možností školy sa starať o pravidelné dopĺňanie učeb. pomôcok  a podávať návrh na nové UP.
 • dbať, aby  pomôcky boli uložené prehľadne, bezpečne
 • zabezpečovať prehľad poškodených UP, alebo ich prípravu na vyradenie, resp. opravu
 • zabezpečiť, aby každý učiteľ bol poučený o manipulácii a bezpečnom zaobchádzaní s UP a zdraviu škodlivými látkami
 • upozorniť ostatných vyučujúcich na opatrnú manipuláciu s didaktickou technikou
 • správcovia špec. učební zabezpečia každoročne poučenie žiakov o bezpečnosti pri práci
4.     Dozor konajúci učiteľ je povinný: 
 • nastúpiť na dozor podľa rozpisu dozorov, najneskôr 7,30 hod.
 • nastúpiť na dozor  pri tenisových stoloch podľa rozpisu a rozvrhu hodín
 • nahlásiť zástupcovi RŠ neprítomnosť učiteľa pri nástupe na dozor
 • končiť vyučovacie hodiny v časovom predstihu, nastúpiť na určené miesto dozoru so zvonením
 • skontrolovať včasný nástup kolegov na hodiny po skončení  prestávky
 • počas obedňajšej prestávky /13,10 – 13,40 hod./ sa zdržiavať v šatni a na chodbe a usmerňovať správanie sa žiakov čakajúcich na obed , popoludňajšie vyučovanie, mimotriednu a mimoškolskú činnosť
 • posielať domov žiakov, ktorí už nemajú povinnosti v škole
 • vo zvýšenej miere dbať na bezpečnosť žiakov
 • v prípade úrazu žiaka poskytnúť prvú pomoc, zabezpečiť  prvotné posúdenie a ošetrenie zranenia školským zdravotníkom /Mgr. Horňáková/ v prípade potreby zabezpečiť odbornú lekársku pomoc, prevoz na odborné vyšetrenie, nahlásiť úraz na vedenie školy, zabezpečiť oznámenie rodičom, vypísať v požadovanom termíne tlačivo o školskom úraze, zapísať úraz do knihy drobných úrazov v prípade potreby.
 • kontrolovať poriadok  na chodbách a v triedach počas prestávok
 • mať počas celého dozoru dôkladný prehľad o pohybe žiakov v zverenej časti budovy a tento usmerňovať
 • zotrvať na dozore do 15,30 hod.
8.     Školský klub detí   
 • žiak je v ŠKD prijatý  na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po vyplatení poplatku 6 eur mesačne, žiaci v hmotnej núdzi sú od poplatku  oslobodení.
 • začať činnosť o 11,00 hod. prípravou na obed
 • po príchode žiakov z vyučovania spoločne so žiakmi obedovať a výchovnú činnosť si organizovať podľa rozvrhu oddelenia na základe plánu výchovnej činnosti
 • naplánovať plne výchovnú činnosť do 16,00 hod.
 • preberať  prítomné deti a zabezpečiť dozor nad nimi do chvíle, kým ich nepreberú zákonní zástupcovia.
 • informovať sa u zástupcu RŠ o potrebe zastupovanie za neprítomného učiteľa
 • činnosť organizovať tak, aby žiaci ani na okamih neostali bez dozoru
 • na žiaka v ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy . Pri nedodržaní šk. poriadku a vnútorného poriadku ŠKD  môže byť žiak zo  ŠKD vylúčený.
 1. Zákon č. 245/2008 Z. z. Práva rodičov (zákonných zástupcov):
1)       Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu alebo školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy. 
2)       Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo 
a)       žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona, 
b)       oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom, 
c)       byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa, 
d)       na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, 
e)       zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia, 
f)         vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy, 
g)        byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 
3)       Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 
a)       vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností, 
b)       dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom, 
c)       dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, 
d)        informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, 
e)        nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil. 
4)       Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. 
  
10.   Odporúčania pre rodičov(zákonných zástupcov): 
 • informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať.
 •  pravidelne aspoň 1x týždenne kontrolovať žiacku knižku, elektronickú ŽK, alebo zápisníček svojho dieťaťa
 • nerušiť vyučovací proces
 •  nevstupovať do priestorov školskej jedálne a šatní sám, bez sprievodu zamestnanca školy.
 •  nemá povoliť svojmu dieťaťu prinášať veci, ktoré nesúvisia s vyučovaním alebo výchovným procesom v škole.
 • nemá povoliť svojmu dieťaťu nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.
 • zabezpečiť svojmu dieťaťu všetky potrebné (primerané) pomôcky na vyučovanie.
 • vyvarovať sa  nevhodných prejavov na verejnosti na adresu žiakov a zamestnancov školy.
  
VII. Záverečné ustanovenie 
  
  
Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy môžu navrhovať žiaci cestou žiackeho parlamentu, pedagogickí zamestnanci pripomienkami na poradách alebo vedeniu školy, rodičia prostredníctvom výboru Rodičovskej rady.  
  
 • Zmeny a doplnky po prerokovaní na pedagogickej rade alebo porade schvaľuje riaditeľ školy.
 • Práva a povinnosti žiaka a jeho zákonného zástupcu uvádza §144 zákona NR SR č.245/2008 Z z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
 • Pravidlá správania žiakov ZŠ upravuje vyhláška MŠ SR č.320/2008 Z. z. o základnej škole.
 • Povinnosťou triednych učiteľov je so schválenými zmenami a doplnkami VPŠ oboznámiť žiakov na najbližšej triednickej hodine a rodičov prípadne zákonných zástupcov na najbližšom triednom stretnutí Rady rodičov.
 • Tento vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom schválenia riaditeľom školy.
Školský  poriadok  sa schvaľuje pedagogickou radou vždy na začiatku šk. roka a je po schválení záväzným pre všetkých zainteresovaných. 
  
  
V Sládkovičove, 27. 08. 2019                                                         Mgr. Mária Halásová                                   
                                                                                                                      riaditeľka školy 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web