obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a + Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 

Školský vzdelávací program

  
  
Základná škola s MŠ Sándora Petőfiho s vjm  
S L Á D K O V I Č O V O 
  
  
  
  
  
  
Vzdelávací program  
Stupeň vzdelania ISCED 1, ISCED 2 
Dľžka štúdia 9-ročná 
Vyučovací jazyk : maďarský 
Študijná forma – denná 
Druh školy: štátna 
  
Predkladateľ:  
  
Názov školy: ZŠ s MŠ SP s vjm 
Adresa:  Richterová 1171, Sládkovičovo 925 21 
IČO: 36094218 
Riaditeľ školy: Mgr. Mária Halásová 
Koordinátor pre tvorbu ŠkVP: Mgr. Mária Halásová 
Ďalšie kontakty: Karolína Flaškárová 
Zriaďovateľ školy: Mesto Sládkovičovo 
  
Kontakty: 031/7842612 
                 0918816518 
  
  
  
  
  
  
  
  
Platnosť dokumentu od 1.9.2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
I.Všeobecná charakteristika školy 
  
  
1. Veľkosť školy 
  
Hlavná budova školy sa nachádza na Richterovej ulici. V tejto budove   sa nachádza 1.-9.ročník s  počtom tried spolu 8. V budove je zriadená učebňa informatiky. Ďalšia budova sa nachádza na Abrahámskej ulici, elokované pracovisko MŠ. MŠ je súčasťou budovy ĽŠU pri Spojenej ZŠ Kuffnera a má samostatný vchod. Správcom budovy je SZŠ.  
  
2. Charakteristika žiakov 
  
Školu v šk.r.2019/2020 navštevuje  69  žiakov. Z toho   27  žiakov prvý stupeň a 42   žiakov druhý stupeň. Školu navštevujú prevažne žiaci zo Sládkovičova, ale máme aj dochádzajúcich z Košút, Jelky, Malej Mače a iných miest.  
Žiaci podľa národnosti:    69 žiakov - maďarská       
Počet žiakov zo sociálne slabších rodín: 5 
Vyučovací jazyk školy je maďarský jazyk. 
Zvládnutie učiva je preverované vstupnými testami, ktoré sú spracované v tabuľkách podľa ročníkov a  predmetov. 
Raz do mesiaca vedenie školy  plánuje vyhodnotiť aktivity žiakov. Z tejto príležitosti budú žiakom udelené pochvaly a problematickým žiakom pokarhania a budú oznámené i vytýčené úlohy pre ďalšie obdobie. 
Medzi žiakmi identifikujeme deti nadané, talentované a svojimi rodičmi usmerňované tak, aby dosahovali nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní alebo v individuálnych záujmových činnostiach ( hudba, tanec, šport, výtvarné činnosti a pod. ) 
Každý  žiak  bude  mať možnosť zapojiť sa do krúžkov : 
Športový (kalanetika),  tanečný ( ľudové tance, zumba, hip-hop), matematika pre rýchlych počtárov, zobcová flauta.  
Našu školu navštevujú aj žiaci so  špecifickými vývinovými poruchami, ktorí potrebujú zvýšenú starostlivosť zo strany rodičov, aj pedagógov. Máme 6 integrovaných žiakov. 
Všetci žiaci po ukončení našej školy sú úspešne prijímaní  na gymnáziá, SOS. 
V zmysle Národného programu duševného zdravia počas šk. roka budeme venovať zvýšenú pozornosť prevencii drogovej závislosti, HIV/AIDS, kriminality organizovaním rôznych aktivít ku Dňu športu, Svetovému dňu bez fajčenia, Európskemu dňu boja proti drogám, Týždňu boja proti stresu. 
Pripomenieme si významné sviatky a dni organizovaním spoločných akcií s rodičmi ako Posedenie pri jedličke, Deň matiek, Deň poézie, Deň detí. 
V oblasti výchovy k vlastenectvu vo vyučovaní aj naďalej budeme využívať regionálne výročia a vštepovať žiakom národné povedomie, zdravé sebavedomie zvýšením ich právneho vedomia. 
V oblasti zdravého životného štýlu plánujeme Týždeň zdravej výživy. 
V oblasti športovej činnosti plánujeme zabezpečovať aktivity žiakov predovšetkým na hodinách TV a v krúžkovej činnosti, plánujeme organizovať Školu v prírode pre žiakov 1.-4. ročníka a lyžiarsky výcvik pre 7.-9.r.(podľa záujmu zo strany rodičov) 
V oblasti ochrany človeka a prírody plánujeme organizovať jesenné a jarné účelové cvičenie pre žiakov 2.stupňa, jesenné a jarné didaktické hry  pre žiakov 1. stupňa. 
Koncepciu environmentálnej výchovy rozpracujeme vo vyučovacích predmetoch a v rámci programu „Zachráň naše lesy” plánujeme dvakrát (1x na jeseň a 1x  na jar) zorganizovať zber  papiera, čím  pomôžeme národnému hospodárstvu aj našej škole. 
Z príležitosti „Dňa Zeme“ plánujeme uskutočniť vyčistenie nášho mesta/zber odpadkov, zametanie/ 
3. Charakteristika pedagogického zboru 
  
Na škole pôsobí 16 kvalifikovaných pedagógov, z toho na 1.stupni 3 učiteľky a 2 vychovávateľky, na 2.stupni  9  učiteliek, v MŠ 2 učiteľky. 14 učiteliek učí svoju aprobáciu nadpolovičným úväzkom, 2 učiteľky pracujú na polovičný úväzok. Zo 16 pedagógov jedna vychovávateľka pôsobí aj ako sekretárka na polovičný úväzok.  Vychovávateľky dopľňajú svoj úväzok hodinami výchovných predmetov. Jedna učiteľka pracuje ako asistentka učiteľa. Všetci pedagogickí zamestnanci  spĺňajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť. Vyučujú tu  učitelia s viacročnou praxou ako aj mladí. Toto rôznorodé  vekové zloženie je na prospech výchovno-vyučovacieho procesu. Nevýhodou je, že  zbor je zložený iba zo žien. 
     
    Zamestnanci   majú vyspelé  právne  vedomie,  v ich  práci  prevláda  zmysel pre       
    zodpovednosť. Poznajú svoje práva rovnako, ako poznajú povinnosti.  
    Väčšina pedagogických zamestnancov školy sú tvoriví, flexibilní ľudia, ochotní vytrvalo       
     pracovať. Pedagógovia sú naučení pracovať tímovo. Pedagógovia sú sústredení  
    v predmetových komisiách a metodických združeniach, v ktorých sa stretávajú  
    na pravidelných zasadnutiach, vymieňajú a koordinujú si nadobudnuté skúsenosti.    
    V ročníkoch 1.-4. je 1 metodické združenie, v ročníkoch 5.-9. sú 3 predmetové komisie:    
    spoločenskovedné predmety , prírodovedné predmety a  jazyk a komunikácia. 
  
V škole pôsobia koordinátori školského vzdelávacieho programu, výchovný a kariérový poradca, koordinátor koncepcie primárnej prevencie protidrogových závislostí a sociálnopatologických javov, koordinátor školy podporujúcej zdravie, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor  výchovy  k manželstvu a rodičovstvu a  koordinátor výchovy k ľudským právam . 
     
Vzdelávaniu pedagógov venuje škola významnú pozornosť. Zaradenie pedagógov podľa kariérových stupňov: 16 pedagógov je zaradených do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec, z toho 2 pedagógovia – pedagogický zamestnanec s I. atestáciou. 
Celý pedagogický kolektív absolvoval štúdium IKT, v rámci projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie školenie pedagogických zamestnancov  
s dôrazom na inováciu foriem a metód vzdelávania, interaktívneho vyučovania – interaktívna tabuľa a tablet.  
  
K zamestnancom školy patria aj ekonómka, školník a 2 upratovačky.  
  
  
Pedagogickí zamestnanci budú pracovať podľa vopred vypracovaného plánu a zúčastňovať sa na seminároch a   podujatiach organizovaných   MPC Bratislava, MPC Trnava a CPPPaP Galanta. 
  
Riaditeľstvo vypracovalo akčný plán školy, z ktorého plánu sa robia mesačné plány za účelom skvalitnenia výchovno – vzdelávacej práce na škole. Plán vnútroškolskej – kontrolnej činnosti formami pozorovania, hospitáciami, kontrolami bude zameraná na: 
a) dodržiavanie učebných plánov a osnov 
b) na zvyšovanie vyučovania slovenského jazyka 
c) zavádzanie environmentálnej výchovy do učebného procesu, protidrogová   
   prevencia  v rámci prírodopisu, etiky a náboženskej výchovy 
d) dodržiavanie psychohygienických zásad 
e) dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
f) racionálne využívanie pracovnej doby a priamej práce so žiakmi 
g) písomný prejav žiakov a  zvýšenie úroveň komunikačných zručností a dodržiavanie    
   vnútorného poriadku školy. 
  
Nakoľko škola nedostáva ústredne dodané pomôcky , učitelia sa budú snažiť v rámci svojich možností vyrobiť potrebné pomôcky. 
  
Predmetové olympiády a súťaže 
  
Škola plánuje sa zapojiť do nasledujúcich súťaží: 
  
·         Pekná maďarská reč –organizuje MŠ 
·         Pravopisná súťaž – Simonyi Zsigmond 
·         Súťaž vyhlásená časopisom Katedra 
·         Poznaj slovenskú reč pre 4. ročník a 9. ročník- organizuje MŠ 
·         Prednes poézie a prózy  
·         Matematická olympiáda 
·         Pytagoriáda 
·         Klokan 
·         Biblická olympiáda 
·         Športové súťaže 
·         Výtvarné súťaže 
·         Červené stužky 
·         Rozprávkové vretienko 
·         Rozprávkový festival 
  
Organizačná oblasť výchovy a vzdelávania 
  
Škola má vypracovaný učebný plán podľa platných učebných osnov . 
V ročníkoch 1., 2., 3., 4.r. podľa Inovovaného ŠVP ISCED 1, v ročníkoch 5. ,6., 7.,8.,9. podľa Inovovaného ŠVP ISCED 2. 
Pre šk.r.2019/2020 sme objednali učebnice podľa objednávacieho listu, ale objednané učebnice sú len čiastočne dodané. 
Škola má spoločnú telocvičňu so Spojenou školou , kde podľa dohody vyučujeme telesnú výchovu trikrát týždenne, a to v pondelok, utorok a štvrtok. 
  
  
4. Organizácia prijímacieho konania 
  
    a) Povinná školská dochádzka 
  
·         Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. 
·         Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roku, v ktorom žiak  dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. 
     Prihláška žiakov do stredných škôl - termín určuje POP. 
·         Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak  ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne  o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  
·         Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy  rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 
·         Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. 
·         Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však  do 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy. 
·         Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 
·         Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať.  
·         Do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa,  vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 19) § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
  
   b) Plnenie povinnej školskej dochádzky 
  
   1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej    
       dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).  
       Zápis  žiakov do 1. ročníka prebieha v apríli.  
   2) Termín, miesto a čas zápisu  určí  zriaďovateľ  všeobecne záväzným nariadením. 
   3) Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje   
       osobné údaje 
a)    meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 
       b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
   4) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom  
       má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa   
       nevyberie inú základnú školu. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi  
       túto skutočnosť riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy v ktorom má dieťa začať    
       plniť povinnú školskú dochádzku; riaditeľ spádovej školy  zašle zoznam všetkých detí,   
       ktoré boli  zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky obci podľa trvalého  
      bydliska žiaka. 
  5) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej  
      dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej    
      školy  a  to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je  
      počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej  
      škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa  
      osobitného  predpisu. 
  6) V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej   
     školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej  
     školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí  riaditeľ základnej   
     školy, do ktorej sa žiak hlási. 
 7) Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu  
     rozhodnutia o jeho prijatí riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje. Riaditeľ  
     základnej školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od  
     doručenia kópie   rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak  
      prijatý, fotokópiu dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlási do školského registra 
  8) Riaditeľ základnej školy môže na základe návrhu triedneho učiteľa a žiadosti    
 zákonného zástupcu žiaka alebo s jeho informovaným súhlasom a na základe    
 odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie preradiť žiaka     
 zo školského vzdelávacieho programu, ktorý plní príslušná škola, do školského   
 vzdelávacieho programu  zodpovedajúcemu jeho špeciálnym výchovno-vzdelávacím  
 potrebám. 
 9) Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre    
    deti a dorast môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo iných  
    závažných  dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od  
    vyučovania  niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí  
    určí náhradný  spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je  
    vyučovací predmet  zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť  
    žiak so súhlasom  zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady. 
  
c) Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 
  
 1) Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej  
    školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona  
    alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok   veku. 
 2) Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov  
    veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je  
    predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak  
    dovŕši 17. rok jeho veku. 
 3) Žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v  
    základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku. 
  
d) Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 
  
Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú 
-       individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní  
    v škole podľa tohto zákona  
-       vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky, 
-       vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky  
     so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, 
     O povolení osobitného  vzdelávania  rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý  
     na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 
V žiadosti zákonný zástupca  uvedie 
-       meno, priezvisko a bydlisko žiaka, 
-       rodné číslo žiaka, 
-       adresu bydliska v zahraničí, 
-       názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa  
    alebo    názov a adresu školy zriadenú iným štátom na území Slovenskej republiky,  
    ktorú  bude žiak navštevovať. 
Zákonný zástupca žiaka do 30 dní oznámi riaditeľovi kmeňovej školy názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti.  
Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka učebnice a pracovné zošity. 
Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka  do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať. 
Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní. 
  
5. Dlhodobé projekty 
  
Škola vypracovala nasledujúce projekty: 
a) Infovek (MŠ) 
b) TTSK – Podpora športových aktivít pre všetkých 
c) Nadácia-Bethlen Gábor- Alapítvány 
d) Recyklohry 
e) Školské ovocie 
f) Červené stužky 
  
Sponzori školy 
  
Škola nemá stáleho sponzora . Naďalej budeme oslovovať tých sponzorov, ktorí nám pomáhali už poskytli pomoc ako : Obecný úrad Košúty, Obecný úrad Malá Mača , Mesto Sládkovičovo,  firma Bekaert, Tesco Sládkovičovo, Miestna organizácia Csemadoku, Hotel Tevel, Nadácia Illyés Közalapítvány Rákóczi Szövetség, ZMR pri ZŠ, Nadácia Pázmány Alapitvány, Nadácia Bethlen Gábor Alapítvány, Nadácia Pontis.,Ing. Anton Szabó, Mgr. Roland Lanz, Ing. Andrea Brodanska. 
  
6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
-  s radou školy 
-  s radou rodičov 
-  s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
  
  
A)  Rada školy: 
             
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Zvolený/delegovaný za  
Ing. Andrea Brodanska 
predsedkyňa  
za rodičov ZŠ 
Ingrida Chudá 
člen 
za rodičov ZŠ 
Katarína Krommerová         
člen 
za rodičov ZŠ 
Agneša Vankó                      
člen 
za rodičov MŠ 
Attila Srejner       
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Alexander Bende 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Mgr. Edita Katonová 
člen 
za MsÚ, poslanec OZ 
Mgr. Silvia Michaleková                         
člen 
za MsÚ, pracovníčka MsÚ 
Mgr. Melinda Srejnerová 
člen 
za ped.  zamestnancov ZŠ 
Tünde Papp                     
člen 
za ped.  zamestnancov MŠ 
Mária Čanakyová      
člen 
za neped. zamestnancov 
  
  
  
B)  Rada rodičov: 
       
Meno a priezvisko 
Funkcia  
Za triedu/MŠ 
Kristína Lošonská 
člen 
9. 
Adriana Szabóová 
člen 
9. 
Mária Vargová 
člen 
8. 
Mária Mayerová 
člen 
8. 
Adriana Garajová 
člen 
7. 
Monika Méhešová 
člen 
7. 
Annamária Fehérová 
člen 
6. 
Mária Somogyiová 
člen 
6. 
Ingrid Chudá 
člen 
5. 
Silvia Michaleková 
predsedkyňa 
5. 
Agneša Tóthová 
člen 
5. 
Melitta Slivková 
člen 
3. 
Katarína Krommerová 
člen 
3. 
Erika Bilická 
člen 
2. 
Tünde Papp 
člen 
2. 
Gabriela Vargová 
člen 
2. 
Linda Kukiová 
člen 
1. 
Ildikó Nagyová 
člen 
 
Erika Hrdlicová 
člen 
 
Zoltán  Görföl 
člen 
 
  
  
  
                                
     Počas celého školského roka je škola otvorená širokej rodičovskej verejnosti. Cieľom spolupráce školy s rodičmi je zapájanie rodičov do života školy, snaha vzbudiť záujem rodičov o prácu ich detí v škole, prekonať bariéru medzi rodičmi a učiteľmi.   
K formám, ktoré smerujú k dosiahnutiu týchto cieľov patria už niekoľko rokov osvedčené akcie a podujatia. 
     Ples rodičov je tradíciou na našej škole. Už niekoľko rokov vo februári spoločne organizujeme školský ples v priestoroch jedálne Vysokej školy, ktorý má u rodičov veľký ohlas. Rodičovská rada pracuje veľmi zodpovedne. Schôdze rodičovského združenia sú štyrikrát ročne. Dobrú spoluprácu máme s Radou školy, ktorá s vedením školy spolupracuje korektne a spoločne riešia vzniknuté problémy. Je zostavená podľa zákona a riadi sa svojím štatútom. Schádza sa štyrikrát ročne a podľa potreby. Škola dobre spolupracuje so zriaďovateľom,  Mestským úradom v Sládkovičove,  s komisiou školstva, kultúry, mládeže a športu- najmä pri organizovaní kultúrnych podujatí, podujatí zameraných na podporu regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry, s odborom životného prostredia – pri aktivitách zameraných na environmentálnu výchovu, .miestnou organizáciou  Csemadoku , MsKs a knižnicou v Sládkovičove , ZŠ s VJM Košúty a MŠ Košúty, OÚ Malá Mača a 
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Galante.  
  
C) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
  
1) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. 
2) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom  a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálno–patologických javov v populácii detí vo svojej územnej pôsobnosti. 
3) Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie. 
  
  
7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
  
Škola s 9 triedami je rozmiestnená v budove Vysokej školy na Richterovej ulici. MŠ ako elokované pracovisko školy sa nachádza na Abrahámskej ulici. Škola nemá vlastnú telocvičňu, prenajímame ju od Spojenej školy Sládkovičovo. Škola má zriadenú učebňu výpočtovej techniky /16 počítačov/. Jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou  pre 12 žiakov je súčasťou počítačovej triedy. 
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať  a vymieňať za modernejšie, totiž mnohé z nich  pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia, rodičovské združenie.  
  
8. Škola ako životný priestor 
  
Modernizácia vyučovania znamená aj jeho humanizáciu. Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladie sa dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. O veľké množstvo zelene v interiéri školy sa starajú žiaci a triedni učitelia.  
Aktuálne informácie o aktivitách školy zverejňujeme na webovej stránke školy a na facebooku, na informačných tabuliach a nástenkách Budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom podporujeme rôznymi aktivitami – zapojením do záujmovej činnosti, pestovaním priateľských vzťahov aj v mimovyučovacom čase - napr. exkurziách, návšteve rôznych kultúrnych, divadelných a filmových predstavení, športových podujatiach. Do povedomia žiakov, rodičov a verejnosti sa postupne dostávajú týždne zdravej výživy, čistenie mesta, zber papiera, realizované na podporu environmentálnej výchovy. 
     Zriadením žiackeho parlamentu sa monitorujú problémy školy očami žiakov, prijímajú sa návrhy na zlepšenie. 
  
Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snaží škola dodržiavať psycho-hygienické zásady, škola má široké chodby, veľké a svetlé triedy. Vhodné podmienky na prácu majú aj pedagogickí zamestnanci. – zborovne s pripojením na internet, vďaka ktorému majú možnosť získavať najnovšie informácie k príprave na hodiny.  
  
  
9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
  
Škola kladie dôraz na bezpečnosť a na bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie.  
Naša škola  pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a    
    vzdelávaním a pri poskytovaní služieb  
    a) prihliada na základné fyziologické potreby  žiakov, 
    b) vytvára podmienky na zdravý vývin  žiakov a  predchádza sociálnopatologickým   
       javom, 
    c) zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov, 
    d) poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia  žiakov, 
    e) vedie evidenciu školských úrazov žiakov 
   Všetky bezpečnostné revízie boli  robené včas a  s  konštatovaním, že stav je vyhovujúci. 
   Zamestnanci školy absolvujú pravidelné školenie BOZP a PO. Žiaci sú poučení o    
   bezpečnosti a ochrane zdravia pri výchove a vzdelaní na začiatku školského roka,  
   pred hromadnými školskými akciami i pred prázdninami.  
  
  
II.Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
  
Dôsledným plnením učebných osnov zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov, pripravovať ich tak, aby boli schopní zvládnuť nároky stredoškolského štúdia. Problémovým žiakom venovať osobitný prístup či už priamo na vyučovacích hodinách, alebo formou dobrovoľného doučovania. Popri problémových žiakoch nezabúdať ani na nadaných, a tým dať možnosť zdokonaľovať sa v krúžkoch s rôznym zameraním podľa záujmu žiakov. 
V oblasti rečovej kultúry a komunikácie rozvíjať schopnosti žiakov preferovaním ústneho preverovania vedomostí, zapájaním sa do umeleckých literárnych súťaží, či už je to recitácia alebo rétorika, do literárnej tvorby, do interpretácie ľudových piesní, získavať žiakov pre prácu v školskom tanečnom súbore. Túto činnosť je potrebné na hodinách materinského a slovenského jazyka – literatúry obzvlášť využívať. Žiakom viac nadaným venovať väčšiu pozornosť aj mimo vyučovania. Hoci sme na niektorých literárnych súťažiach dosiahli popredné miesta v okrese, resp. kraji ba na celoslovenskom kole. Žiakom bola venovaná zo strany učiteľov zvýšená pozornosť.  
Žiakov priebežne pripravovať na predmetové olympiády v matematike, chémii, fyzike, biológie, geografie a cudzích jazykov. 
Realizácia koncepcie environmentálnej výchovy je rozpracovaná aj vo vyučovacích predmetoch. Cieľom týchto aktivít je ozdravovanie životného prostredia a celková podpora zdravia. V rámci tohto programu zapojiť do aktivít aj rómskych žiakov. Pod heslom zachráňme naše lesy zorganizujeme zber starého papiera a tým pomôžeme aj národnému hospodárstvu.  
V rámci výchovného programu „Čas premien“ a dospievania budeme sa zaoberať so sexuálnymi otázkami veku primerane a výchovou k rodičovstvu. 
V oblasti výchovy k vlastenectvu využívať významné regionálne výročia ako sú „Deň ústavy SR“/01.09./,„Pamätný deň Holokaustu„ „Deklarácia slovenského národa“/30.10./, „Deň vzniku SR“/1.1.1993/, „Deň zápasu za ľudské práva“/25.11./, „Výročie Memoranda národa slovenského“/7.6./, „Výročie Slovenského povstania z rokov 1848/49 za vydobytie národných práv Slovákov“. Vštepovať žiakom národné povedomie, hrdosť, upevňovať zdravé sebavedomie zvyšovaním ich právneho vedomia. 
Žiakom vštepovať zásady tolerantného správania, eliminovať v zárodku prejavy neznášanlivosti, násilia, hrubosti, šikanovania. Dôsledne žiakov diagnostikovať, poznať ich rodinné prostredie, kolektív triedy. Analyzovať ich správanie. Upevňovať vzťahy kamarátstva organizovaním spoločenských podujatí /výchovné zameranie školských výletov a exkurzií, školský poriadok, Deklarácia práv dieťaťa/. Ľudské hodnoty, ktoré sú zahrnuté v Dohovore o právach dieťaťa priblížiť aj formou zapojenia do projektu Detský čin roka. 
Zvýšenú pozornosť venovať prevencii drogovej závislosti organizovaním rôznych akcií a vypracovanie projektu „nedotknem sa“ so zameraním na drogovú prevenciu. 
Žiakov informovať o problematike regiónu – nebezpečenstvo úniku amoniaku z Mraziarne, komunálny odpad, zelené pľúca nášho mesta, zapájať žiakov do prírodovedných a zdravotných súťaží, organizovať zber druhotných surovín. 
V oblasti športovej činnosti zabezpečiť aktivitu žiakov predovšetkým na riadnych hodinách telesnej výchovy. Nadaným žiakom dať možnosť zapojenia sa do športových hier, pohybových hier a iných športových krúžkov. Chceme organizovať plavecký výcvik pre žiakov 2. a 5.ročníka, pre žiakov 6.-9. ročníka základný lyžiarsky výcvik. 
Problematiku výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov budeme zabezpečovať v rámci ľudských práv, pretože väčšina detí rómskeho pôvodu neabsolvuje predškolskú výchovu, všetky problémy vyplývajúce zo sociálne 
 a jazykovo zanedbaného a málo podnetného prostredia sa prenášajú do 1. ročníka ZŠ. V rámci spolupráce s MŠ  uskutočníme spoločné podujatia medzi žiakmi našej ZŠ a MŠ podľa vopred vypracovaného projektu. 
Pri plnení cieľov vyučovania sústavnú pozornosť budeme venovať zvyšovaniu úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry, ako i komunikatívnej zložke vyučovania tohto predmetu.  
Na škole je zabezpečená výuka dvoch cudzích jazykov -  nemecký a anglický jazyk.  
Pri vyučovaní ostatných predmetov budeme pokračovať podľa osvedčených metód a foriem práce, s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov. Začíname používať CLIL metódu – integrované tematické vyučovanie  v nejazykových predmetoch. 
  
1. Pedagogický princíp školy 
  
    Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj    
    osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, 
    tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej,    
    estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a    
    schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej,   
    zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote  
    a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie. 
  
V pracovnej oblasti sa zameriavame na zvýšenie pracovnej disciplíny, na boj proti priemernosti a zlepšenie spolupráce s rodičmi. Z toho dôvodu na pedagogických radách vyučujúci v jednotlivých triedach a predmetov vyhodnotia úspešnosť žiakov a ich získané vedomosti. Zistia dôvody neúspešnosti a vyvodia patričné dôsledky. 
Pedagogickú činnosť budeme smerovať k takým metódam, aby žiaci učebnú látku zvládli počas vyučovacej hodiny, a chýbajúce vedomosti si doplnili samostatne z učebníc. Aby si žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti , aby ich vedeli vždy správne použiť, aby sa rozvíjali ich kľúčové spôsobilosti. Znamená to , aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu. Dôležité je, aby sa nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená , že ak chceme , aby žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli , o čom majú komunikovať, ak majú vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako ich zaradiť do systému. 
  
Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých voliteľných predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových kompetencií, dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program. 
  
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky  a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Pripraviť človeka rozhľadeného , vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov našej škole. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov  v cudzích jazykov so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotné orientácie. Vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov.  
V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých , zodpovedných , morálne vyspelých a slobodných ľudí. 
  
Veľký dôraz budeme klásť hneď od začiatku školského roka na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch septembra, v ktorých vyčleníme hodiny na blokové vyučovanie, resp. kurzy , zamerané na sebahodnotenie. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné aj slabé stránky. 
Realizácia: besedy 
Vytvoriť dobrú klímu v triede 
Spôsobilosť: vedieť riešiť problémy 
  
Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu , aby sa naučili riešiť problémy , je potrebné , aby sa naučili pýtať , hľadať  problémy, snažiť sa nájsť odpovede. 
Realizácia: spolupráca so žiackym parlamentom  
Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Žiakov vychovávame k zodpovednosti a samostatnosti.  Žiacka samospráva bude úzko spolupracovať s vedením školy. Ich činnosť bude spočívať predovšetkým v tom, aby po konzultácii so svojimi rovesníkmi informovali vedenie školy o vyskytnutých  problémoch, aby otvorene hovorili o svojich postrehoch voči škole, aby presadili svoje myšlienky, kreatívne nápady pre zlepšenie výchovno-vyučovacej a mimoškolskej činnosti.  
  
  
Koncepčný zámer rozvoja našej školy  
  
  
1.    Skvalitniť výchovno-vyučovací proces tak, aby naši žiaci na konci školského roku    
       dosahovali aj naďalej výborné výchovno-vyučovacie výsledky a  boli úspešní v štúdiu  
       na stredných školách. 
2.    Prostredníctvom doučovania, aj formou vzdelávacích poukazov pripraviť žiakov         9. ročníka tak, aby čo najlepšie uspeli na celoplošnom testovaní. Stúpajúci počet výchovných problémov riešiť intenzívnejšie v spolupráci s rodičmi, CPPPaP a políciou. 
3.    V rámci školského vzdelávacieho programu vyučovať od druhého ročníka nemecký jazyk, od tretieho ročníka  - anglický jazyk. 
4.    Pripraviť žiakov na olympiády, súťaže s cieľom čo najlepšieho umiestnenia .  
5.    Získať čo najviac žiakov pre mimoškolskú činnosť formou vzdelávacích poukazov. 
6.    Pracovať na projektoch: Infovek, Otvorená škola, Recyklohry, Školské ovocie. 
7.    Modernizovať výchovno-vyučovací proces: používať Virtuálnu knižnicu pre učiteľov a žiakov, využívať datakabinet, zborovňu.    
8.    Zavádzať moderné IKT do výchovno-vzdelávacieho procesu, modernizovať učebne novými tabuľami, dataprojektorom. 
9.    Viesť žiakov k ochrane životného prostredia v rámci prierezových tém, priebežne počas výchovno - vyučovacieho procesu, v rámci aktivít mimo vyučovania  
 ( Vyčistime Sládkovičovo, Zber separovaného odpadu – papier/elektronika,  
   Deň Zeme, čistenie areálu a i. ). 
10. Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. 
11. Organizovať športové súťaže /Deň športu, Športová olympiáda /. 
12. Organizovať školský ples, Adventné dielne, Veľkonočné dielne, Deň otvorených dverí, karneval, besiedky. 
13. Spolupracovať s inými subjektmi / MPC, CPPP a P, Polícia, MŠ…/ 
14. Prezentovať školu  a jej činnosť na verejnosti – web stránka školy a iné. 
15. Vymaľovať priestory, opraviť fasádu budovy. 
  
  
Všetky úlohy, ktoré si škola stanovila, sa nám darí  priebežne plniť.  
  
Ohrozenie plnenia koncepčného zámeru v budúcnosti: 
-          nedostatok finančných prostriedkov 
-          stály pokles počtu žiakov 
  
Zameranie školy a stupeň vzdelania 
  
 1. Podpora čitateľskej gramotnosti využívaním školskej knižnice
 2. Podpora zdravotného štýlu
 3. Podpora počítačovej gramotnosti a tvorba projektov a prezentačnej zručnosti od 5. ročníka
 4. Podpora aktivít nenásilnej komunikácie na škole
 5. Podpora vyučovania cudzích jazykov na škole
 6. Podpora športových aktivít v rámci krúžkovej činnosti
 7. Podpora príprav na súťaže a predmetové olympiády – starostlivosť o nadaných žiakov
 8. Podpora žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 9. Opatrenia na vzdelávanie detí z marginalizovaných rómskych komunít
 10. Podpora kultúrnych tradícií
 11. Podpora vyučovania fyziky, chémie, biológie a techniky.
  
  
Škola má vypracovaný učebný plán podľa platných učebných osnov . 
V ročníkoch 1.,2.,3.,4.  podľa Inovovaného ŠVP ISCED 1, v ročníkoch 5.,6.,7.,8. podľa Inovovaného ŠVP ISCED 2,  v 9. ročníku  podľa ISCED 2 
Túto oblasť sme vedeli vykryť najväčším percentom kvalifikovanosti vyučovania. Na škole pôsobia učitelia s predpísanou kvalifikáciou. 
Učitelia a vychovávateľky  zo ZŠ  sú členmi metodických združení na našej škole. Metodické skupiny pracujú podľa vopred vypracovaného plánu a vyvíjajú všestrannú činnosť na úspešné zvládnutie nových metód vo vyučovacom procese. Zúčastňujú  sa na podujatiach organizovaných  Metodického centra  CPPP a P.     
V ročníku 1-4 je jedna predmetová komisia, v ročníkoch 5.-9.sú tri predmetové komisie pre jazyk a komunikáciu, spoločenskovedné predmety a  na prírodovedné predmety. Tieto komisie pracujú podľa plánov, dohliadajú na jednotlivé súťaže a na prípravu na ne. Riaditeľstvo na začiatku školského roka vypracuje akčný plán školy, z ktorého plánu sa robia mesačné plány za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej práce na škole. 
Plán vnútroškolskej - kontrolnej činnosti formami pozorovania, hospitáciami, kontrolami bude zameraná na : 
a)    dodržiavanie učebných plánov a osnov 
b)    na zvyšovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka 
c)     zavádzanie environmentálnej výchovy do učebného procesu /protidrogová prevencia v rámci environmentálnej výchovy/ 
d)    dodržiavanie psychohygienických zásad 
e)    dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
f)     racionálne využívanie pracovnej doby a priamej práce so žiakmi 
g)    písomný prejav žiakov a úroveň komunikačných zručností a dodržiavanie vnútorného poriadku školy. 
Určité objektívne rezervy máme pri využívaní učebných pomôcok a didaktickej techniky vo vyučovacom procese. Nakoľko škola nedostáva ústredne dodané pomôcky, učitelia sa snažia v rámci svojich možností svojpomocne vyrobiť potrebné pomôcky. 
  
  
2. Profil absolventa 
  
Základné všeobecnovzdelávacie vedomosti  žiak získa v maďarskom jazyku.  
V rámci učiva dokáže komunikovať v štátnom – slovenskom jazyku. Ovláda základy AJ a informačných technológií. Má základnú počítačovú gramotnosť. Podľa stupňa svojho prospechu má potrebné vedomosti a osvojené zručnosti, ktoré dokáže aj správne využiť a použiť pri riešení problémových úloh a realizácii projektov.  
  
  
Stupeň vzdelania: ISCED 1  (International Standard Classification of Education – Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania): Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa  základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie.  Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania, výnimočne v nižších ročníkoch gymnázia.  
  
  
Profil absolventa ISCED 1                                                        
  
Absolvent  programu primárneho vzdelania  má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej  prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti.  Získal  základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.  
Úroveň rozvinutosti kľúčových spôsobilostí, ktoré žiaci dosiahnu na konci programu primárneho vzdelávania, nie je ukončená. Vytvára len bázu pre následné stupne vzdelávania, pre celoživotné učenie sa, pre zapojenie sa do pracovného procesu. Rozvíjaním kľúčových spôsobilostí v životnom kontexte obsahu predmetov je tvorený model absolventa programu primárneho stupňa vzdelávania.  
  
  
  
Stupeň vzdelania: ISCED 2 (International Standard Classification of Education – Medzinárodná norma pre klasifikáciu vzdelávania): 
  
Absolvent programu nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole získa vysvedčenie s doložkou – so špeciálnym vyznačením ukončenia programu poskytnutého základnou školou. Tým splní podmienku pre pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom sekundárnom stupni (na všeobecnovzdelávacej alebo odborno-vzdelávacej škole), v priebehu ktorého ukončuje povinné základné vzdelávanie (povinnú školskú dochádzku). 
  
Profil absolventa ISCED 2 
  
 Je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky, 
dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách, 
ovláda slovnú zásobu v štátnom a vo dvoch cudzích jazykoch tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a tiež tvoriť texty, 
uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a  ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie, 
má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností získaných v rámci základného vzdelania,  
je schopný obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných, 
chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si  kultúrno-historické tradície a dedičstvo svojho národa, 
chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 
akceptuje odlišnosti kultúr, je  zástancom medziľudskej tolerancie, 
dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 
dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory,  
dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery regulovať svoje správanie, 
dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 
pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 
správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách  
má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni, 
rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT, a využíva IKT v rôznych predmetoch. 
  
3. Pedagogické stratégie 
  
Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov, praktickú výučbu. 
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní, zapojili sme sa do medzinárodného projektu PIRLS, ďalej MAKS . 
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 
Práca v oblasti environmentálnej výchovy ja na našej škole veľmi bohatá. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Zapojili sme sa do projektu Zachráň naše lesy. Každoročne dvakrát organizujeme zber papiera. V rámci Dňa Zeme organizujeme vyčistenie nášho mesta/zber odpadkov v meste, parku, zametanie námestia na autobusovej zastávke, okolo kontainerov na sídliskách/.  
Pri prevencii drogových závislostí sme sa zamerali aj na iné aktivity ako besedy /pozvali sme príslušníkov protidrogovej organizácie so psami /I napriek tomu, že s tvrdými drogami nemáme skúsenosti, treba sústavne pôsobiť i vlastným príkladom, účelným využívaním voľného času proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Budeme organizovať netradičné hodiny humanitných, reálnych i výchovných predmetov pozvaním špeciálnych pedagógov na tieto účely. Budeme si všímať talent žiaka v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov  a ich cieľavedomé zvládanie učiva. 
Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.   
Využívame rôzne formy vyučovania: 
-          skupinové 
-          diferencované 
-          projektové 
-          tvorivé dielne 
Miesto vyučovania: 
-           trieda 
-           jazykové laboratórium 
-          učebňa PC 
  
  
4. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
  
Nakoľko našu školu nenavštevujú žiaci so zdravotným znevýhodnením,  nemuseli sme vykonať priestorové úpravy. 
Školu navštevuje 15 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Škola im poskytuje rôzne výhody v oblasti služieb bezplatne, ktoré môžu školy poskytovať v rámci zákona, ďalej estetické , čisté prostredie,  ktoré na nich pôsobí motivačne. 
  
5. Začlenenie prierezových tém 
  
 • Multikultúrna výchova
 • Mediálna výchova
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Environmentálna výchova
 • Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
 • Dopravná výchova- Výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
 • Ochrana života a zdravia   
Multikultúrna výchova 
  
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania z dôvodu globalizácie sveta a migrácie príslušníkov rôznych kultúr. Prostredníctvom multikultúrnej výchovy poskytujeme žiakom základné znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách, žijúcich v našom regióne a v Slovenskej republike.  Je predpoklad, že sa žiaci na 2. stupni ZŠ čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné, aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania.  
Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova.  
Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu, zvyky, tradície, akceptuje ich a dokáže s nimi spolupracovať. 
Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.  
Mediálna výchova 
  
Médiá ovplyvňujú každodenný život žiaka vo veku 11-15 rokov rôznymi formami. Cieľom tejto prierezovej tematiky je rozvinúť: 
- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, 
- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú), 
- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií. 
- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 
Mediálnu výchovu využijeme v estetických predmetoch, v predmete slovenský jazyk, maďarský jazyk, cudzí jazyk, občianskej náuky , v krúžkoch. 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
  
Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok). 
Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.  
Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do občianskej náuky, literárnej výchovy maďarského a slovenského jazyka, dejepisu, biológie, etickej a náboženskej výchovy. 
Environmentálna výchova 
  
 Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu; 
- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu, 
- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, 
- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu, 
- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská, 
- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce, 
- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, 
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, 
- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby, 
- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia, 
- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 
- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k životnému prostrediu, 
- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 
  
Environmentálnu výchovu do biológie, geografie, slovenského jazyka, maďarského jazyka, anglického jazyka, nemeckého jazyka, etickej a náboženskej výchovy, výtvarnej výchovy, výchovy umením, pracovného vyučovania, techniky, sveta práce, v krúžkoch. 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
  
Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. 
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 
Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu. 
Tvorbu projektov a prezentačné zručnosti budeme rozvíjať na predmetoch informatiky, biológie, geografie, dejepisu, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, fyzika, chémia a v záujmových krúžkoch. 
  
Dopravná výchova  
 
  
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 
Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov – pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : 
- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 
- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 
- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 
- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 
- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 
- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 
- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky. 
  
Vyučovanie sa realizuje v špecializovaných kurzoch Dopravnej výchovy v priebehu ale aj na konci školského roka. 
  
Ochrana života a zdravia 
  
Ochrana života a zdravia sa v základných školách realizuje prostredníctvom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení. Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 
K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky ako je riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode. 
  
  
  
III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
  
Vnútorný systém hodnotenia kvality zamerania na 3 oblasti: 
  
1.Hodnotenie žiakov 
2.Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
3.Hodnotenie školy 
  
1.Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
  
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom , ako žiak zvládol danú problematiku, v čom  má nedostatky , kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod , ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami. 
Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov  na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. 
  
Budeme dbať na  to , aby sme  prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných  a neúspešných. 
Hodnotenie  budeme robiť na základe  určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi- vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného  znevýhodnenia žiaka  na jeho školský výkon 
  
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania. 
  
Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove 
  
(1)   Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania na našej škole  vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov. 
(2)   V  1. – 4.  ročníku  sa  okrem náboženskej a etickej výchovy  predmety  klasifikujú, v 5. – 9. ročníku sa klasifikujú všetky predmety 
(3)   Pri hodnotení a klasifikácii žiaka s vývinovými poruchami alebo žiaka so zdravotným postihnutím sa zohľadňuje jeho porucha alebo postihnutie. 
(4)   Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami 
a)    1 - výborný, 
b)    2 - chválitebný, 
c)     3 - dobrý, 
d)    4 - dostatočný, 
e)    5 - nedostatočný. 
(5)   Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami 
a)    1 - veľmi dobré, 
b)    2 - uspokojivé, 
c)     3 - menej uspokojivé, 
d)    4 - neuspokojivé. 
(6)   Celkové hodnotenie žiaka  prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto  
a)    prospel, 
b)    neprospel. 
(7)   Celkové hodnotenie žiaka druhého  až deviateho ročníka  sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení takto: 
a)    prospel s vyznamenaním, 
b)    prospel veľmi dobre, 
c)     prospel, 
d)    neprospel. 
(8)   Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v povinných vyučovacích predmetoch, ktoré sa klasifikujú a klasifikáciu jeho správania; nezahŕňa klasifikáciu v nepovinných vyučovacích predmetoch. 
(9)   Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“. 
(10)Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá    
     stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných  
     vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako    
          „veľmi dobré“.   
      (11) Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom  
           vyučovacom predmete. 
     Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po  
     opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný. 
(12)Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu  
           nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných  
          vyučovacích predmetov, opakuje ročník počas plnenia povinnej školskej  
          dochádzky; 
(13)Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom  
     termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého  
     pobytu v zahraničí. 
  
Klasifikácia žiakov v náhradnom termíne 
  
(1) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroku. 
(2) Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a  
v dňoch určených riaditeľom školy. 
(3) Žiak, ktorý má na konci druhého polroku prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov , môže na základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 
(4) Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len 
 v prvom polroku. 
(5) Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky  
a) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných 
dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný podľa odseku 2, najneskôr do 15. októbra 
b) podľa odseku 4 vykonali najneskôr do klasifikačnej porady za druhý polrok. 
(6) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný. 
  
Komisionálne skúšky v základných školách 
  
(1) Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky 
a) ak je skúšaný v náhradnom termíne, 
b) ak žiak alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka, 
c) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy, 
d) ak vykonáva opravné skúšky, 
e) v prípade oslobodenia žiaka od povinnosti dochádzať do školy, 
f) v štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, 
g) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky, 
h) pri individuálnom vzdelávaní  
 (2) Komisia pre komisionálne skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je  spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet, a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný. 
(3) Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 
(4) O možnosti vykonať komisionálnu skúšku  rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní. 
  

Opatrenia vo výchove

  
(1) Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi deliť pochvalu alebo iné ocenenie. 
  
(2) Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa. 
(3) Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy,  môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité  umiestnenie  žiaka do  samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy a ostatní vedúci  pracovníci  alebo triedna učiteľka  bezodkladne privolá 
a) zákonného zástupcu, 
b) zdravotnú pomoc, 
c) policajný zbor. 
  
(4)Riaditeľ školy a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci oznámia obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.  
  
(5) Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy  písomný záznam. 
  
  
2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
  
Hodnotenia zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe 
-          Pozorovania/hospitácia/ 
-          Rozhovoru 
-          Výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje 
-          Sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa 
-          Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti 
-          Hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy 
  
                                      
  
3. Hodnotenie školy 
  
Monitorujeme pravidelne: 
·         Podmienky na vzdelanie 
·         Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi ( zápisnice z triednych aktívov RR, účasť vedenia školy na schôdzach RR, RŠ, školskej komisie… ) 
·         Prostredie – klíma školy  
·         Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania  
·         Výsledky vzdelávania  
·         Úroveň výsledkov práce školy   
Kritériom pre nás je: 
 • Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov
 • Kvalita výsledkov
 Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:    
 • Analýza úspešnosti žiakov na prijímacích pohovoroch, pri celoplošnom testovaní, na súťažiach, olympiádach
 • SWOT analýza
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Rámcové učebné plány ISCED1,ISCED2 
  
  
  
  
  
  
Školský rok 2019/2020 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ISCED 1, ISCED 2: 
Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národností       
Vzdelávacia oblasť 
Predmet/ročník 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Jazyk a komunikácia
 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
Jazyk národností a literatúra 
8+1 
6+1 
5+1 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
Prvý cudzí jazyk 
  
  
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
 
Druhý cudzí jazyk 
  
0+1 
0+1 
0+1 
0+2 
0+1 
0+1 
0+1 
0+1 
Príroda a spoločnosť 
Prvouka 
1 
2 
  
  
  
  
  
  
  
Prírodoveda 
  
  
1 
2 
  
  
  
  
  
Vlastiveda 
  
  
1 
1 
  
  
  
  
  
Človek a príroda 
Fyzika 
  
  
  
  
  
2 
1 
2 
1+1 
 
Chémia 
  
  
  
  
  
  
2 
2 
1 
 
Biológia 
  
  
  
  
2 
1 
2 
1 
1 
Človek a spoločnosť 
Dejepis 
  
  
  
  
1 
1 
1 
1 
2 
 
Geografia 
  
  
  
  
2 
1 
1 
1 
1 
 
Občianskka výchova 
  
  
  
  
  
1 
1 
1 
1 
Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 
Náboženská výchova 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 
Matematika a práca s informáciami 
Matematika 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
Informatika 
  
  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 
Informatická výchova 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie 
  
  
1 
1 
  
  
  
  
  
 
Svet práce 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Technika 
  
  
  
  
1 
1 
1 
1 
1 
Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Hudobná výchova 
  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
 
Výchova umením 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zdravie a pohyb 
Telesná výchova 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Spolu povinná časť 
 
22 
23 
25 
26 
29 
30 
31 
31 
30 
ŠkVP Voliteľné hodiny 
 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
Spolu : povinná časť+voliteľné hodiny 
 
23 
25 
27 
27 
31 
31 
32 
32 
32 
  
  
  
Poznámky k ŠVP:  
  
 1. Vyučovacia hodina  má 45 minút.
 2. Cudzí jazyk sa vyučuje s najvyšším počtom žiakov 17 a možno v skupine spájať žiakov rôznych tried.
 3. Informatika a informatická výchova  sa vyučuje do počtu najviac 17 žiakov v skupine.
 4. Náboženská a etická výchova sa vyučuje  s počtom žiakov 12 – 20 a možno v skupine spájať žiakov rôznych tried alebo v prípade poklesu pod 12 žiakov v skupine aj rôznych ročníkov.
 5. Telesná výchova sa v prvom ročníku až štvrtom ročníku vyučuje pre chlapcov a dievčatá spoločne. Triedy na druhom stupni školy sa spájajú so žiakmi rozličných ročníkov ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov.
 6. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25.
 7. Svet práce, technika a  technická výchova sa vyučuje do počtu najviac 17 žiakov a možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka.
 8. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla aj zohľadnením priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, charakteru činnosti žiakov, náročnosti predmetu a požiadaviek na BOZP.
  
  
Poznámky k Inovovanému ŠVP 
  
1. Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVV a Š SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučovacích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zručností žiakov.  
2. Povinný vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa vyučuje v školách s vyučovacím jazykom maďarským. V tomto predmete sa trieda rozdeľuje na každej vyučovacej hodine. Skupiny sa napĺňajú do počtu najviac 17, pričom je možné spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka.  
3. Vo vyučovacom predmete technika riaditeľ školy zohľadní personálno-odborné a materiálno-technické podmienky školy tak, aby v každom ročníku boli zastúpené témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti.  
4. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:  
a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu;  
b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;  
c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov;  
d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
5. Ak má škola vhodné podmienky na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova, využije voliteľné (disponibilné) hodiny v primárnom vzdelávaní na posilnenie uvedeného predmetu.  
6. Škola môže poskytovať vzdelávanie v rámci primárneho vzdelávania aj v nultom ročníku. Celkový týždenný počet vyučovacích hodín v nultom ročníku je 22 hodín. Učebný plán a učebné osnovy pre nultý ročník vypracuje škola podľa potrieb a rozvojových možností konkrétnej skupiny žiakov, vychádzajúc zo štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne a pre primárne vzdelávanie.  
7. Škola môže pri tvorbe školského vzdelávacieho programu rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti.  
8. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní  
  
9. Športové triedy majú navýšenú hodinovú dotáciu vo všetkých ročníkoch o 3 hodiny na predmet športová príprava.  
10. Škola môže po prerokovaní v rade školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však na 173 hodín na 2. stupni. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín, tieto sú financované z vlastných zdrojov.  
11. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
  
Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5620/3295:1-100A ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ISCED  
Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostných menšín 
  
  
  
Vzdelávacia oblasť 
Predmet/ročník 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

 Jazyk a komunikácia 
 
Maďarský jazyk a literatúra  
8 
8 
5+0,5 
5 
4+1 
4 
4+1 
4 
4 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra  
4+1 
4+2 
3+2,5 
3+2 
3,5+1,5 
3,5+1,5 
4 
4+1 
4+1 
 Príroda a spoločnosť  
 Vecné učenie 
1 
1 
1 
0+1 
  
  
  
  
  
 Vlastiveda 
  
  
  
2 
2 
3 
  
  
  
Človek a príroda 
Fyzika  
Chémia 
Biológia  
  
  
  
  
  
  
1 
  
1 
  
1 
  
1 
1 
1 
1 
Človek a spoločnosť 
Dejepis 
Geografia 
Občianska náuka 
  
  
  
  
  
  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Človek a hodnoty 
Etická výchova 
Náboženská výchova 
  
  
  
  
1 
1 
1 
1 
1 
Matematika a práca s informáciami  
 Matematika 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 Informatická výchova  
  
  
  
  
0,5+0,5 
0,5+0,5 
0,5 
1 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Človek a svet práce  
 Pracovné vyučovanie  
1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
  
 Svet práce 
  
  
  
  
  
  
0,5 
  
  
 Umenie a kultúra  
 Výtvarná výchova  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 Hudobná výchova  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Zdravie a pohyb  
Telesná výchova  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 Spolu povinná časť 
  
18 
19 
20 
22 
23 
24 
27 
27 
28 
 Voliteľné hodiny  
  
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
Spolu : povinná časť+voliteľné hodiny 
 
22 
23 
24 
25 
26 
26 
28 
28 
29 
RUP ZŠ 
 
23 
25 
27 
27 
31 
31 
32 
32 
32 
Poznámky 
1.  Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre  
     každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 
2.  Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže  
     zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so  
     zdravotným znevýhodnením môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie  
     vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov,  
     zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými  
     organizačnými formami (§ 2 ods. 14 vyhlášky č. 322/2008 Z. z.).  
3.  V prípravnom a 1. ročníku vyučovacia hodina predmetu rozvíjanie komunikačných  
     schopností je delená. 
4.  V 5. až 9. ročníku sú vyučovacie hodiny predmetov:  pracovné  vyučovanie,  
     informatická výchova a telesná výchova delené. 
5.  Predmety s časovou dotáciou 0,5 hodiny týždenne je možné vyučovať ako  
     jednohodinové každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou. 
6.  Predmety pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch. 
7.  Predmet výtvarná výchova je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý  
     týždeň. 
8.  Pri vyučovaní predmetu informatická výchova delíme triedu na skupiny tak,  aby pri  
     jednom počítači sedel jeden žiak. 
9.  Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách. 
10. Na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry  (u žiakov 
     s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom národnostných  
     menšín) triedu možno deliť. 
  
Vyučovací jazyk  
Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky  alebo vyučovací jazyk  národnostných menšín.  
  
Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania  
  
Triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov. Najvyšší počet žiakov v triede pre žiakov  
s mentálnym postihnutím (ŠZŠ  -  variant A) sa ustanovuje takto: prípravný a prvý ročník 6  
žiakov, druhý ročník až piaty ročník 8 žiakov, šiesty ročník až deviaty ročník 10 žiakov.  
Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web