obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a - Dokumenty
     a + Archív
     s Prehlad mimoškolských aktivít
     s Pracovný poriadok
     s Školský poriadok
     s Školský vzdelávací program
   a + História školy
   a - Personálne obsadenie
     s Organizačná štruktúra školy
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 Vedenie školy     
                                                                                       Aprobácia 
Riaditeľka:     Mgr. Mária Halásová                                 Rj/Nj                                           
 
 
Učiteľský zbor                                Triednictvo           Aprobácia  
1. stupeň  
Mgr. Csilla Hlavatá                           1. ročník
Mgr. Enikő Tyukosová                     2. ročník 
Mgr. Anikó Némethová                    3. ročník 
Mgr. Anikó Némethová                    4. ročník 
2. stupeň 
Mgr. Csilla Tánczosová                   5. ročník                 M/Ch
Ing. Katarína Fekulová-Vajdová     6. ročník                 M
Mgr. Melinda Srejnerová                 7. ročník                 Mj/Hv
 
Mgr. Katarína Baloghová                8. ročník                 Mj/Kult                      
 
Mgr. Adriana Molnár                       9. ročník                 Ch/Bio   
 
Mgr. Veronika Horváthová                                             Kat. 
Mgr. Gabriela Herczog                                                   Mj/Nj 
Mgr. Kinga Farkas                                                          Aj/Inf 
Ružena Bagiová                                                             asist.uč. 
Učiteľky MŠ  
Karolína Flaškárová, zást. riad. za MŠ
Tünde Pappová 
Vychovávateľky ŠKD  
Marta Tóthová 
Edita Bilčíková 
Výchovná poradkyňa  
Mgr. Csilla Tánczosová 
Vedúci metodického združenia a predmetových komisií  
Mgr Enikő Tyukosová                      MZ 1.-4. r. 
Mgr. Mária Halásová                       Jazyk a komunikácia 
Mgr. Csilla Tánczosová                   Spoločenskovedné predmety 
Mgr. Adriana Molnár                        Prírodovedné predmety 
Ekonómka a mzdová účtovníčka  
Mária Čanakyová 
Administratívna pracovníčka  
Marta Tóthová 
Školník  
Zoltán Recska 
Upratovačky  
Erika Csanakyová 
Zita Takácsová 
   
Predsedkyňa Rady školy  
Kinga Szolga 
Predsedkyňa Združenia rodičov  
Mgr. Silvia Michaleková 
Predsedkyňa Základnej organizácie odborových zväzov  
Karolína Flaškárová 
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web