obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   s Personálne obsadenie
   a - Fotogaléria
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 
Vedenie školy  
                                                                                               Aprobácia 
Riaditeľka:     Mgr. Mária Halásová                                      Rj/Nj                                           
 
 
Učiteľský zbor                                Triednictvo                  Aprobácia  
1. stupeň  
Mgr. Enikő Tyukosová                       1. ročník 
Mgr. Csilla Hlavatá                            2. ročník 
Mgr. Anikó Némethová                     3. ročník 
Mgr. Csilla Hlavatá                            4. ročník 
2. stupeň  
Ing. Katarína Fekulová-Vajdová       5. ročník                        M 
Mgr. Melinda Srejnerová                   6. ročník                       Mj/Hv                                                                                            
Mgr. Katarína Baloghová                  7. ročník                       Mj/Kult.                                                                                                 
 
Mgr. Adriana Molnár                         8. ročník                       Ch/Bio 
Mgr. Csilla Tánczosová                     9. ročník                        M/Ch 
Mgr. Veronika Horváthová                                                      Kat. 
Mgr. Gabriela Herczog                                                            Mj/Nj 
Mgr. Kinga Farkas                                                                   Aj/Inf. 
Učiteľky MŠ  
Karolína Flaškárová, zást. riad. 
Tünde Pappová 
Vychovávateľky ŠKD  
Marta Tóthová 
Edita Bilčíková 
Výchovná poradkyňa  
Mgr. Csilla Tánczosová 
Vedúci metodického združenia a predmetových komisií  
Mgr Enikő Tyukosová                      MZ 1.-4. r. 
Mgr. Mária Halásová                        Jazyk a komunikácia 
Mgr. Csilla Tánczosová                     Spoločenskovedné predmety 
Mgr. Adriana Molnár                        Prírodovedné predmety 
Ekonómka a mzdová účtovníčka  
Mária Čanakyová 
Administratívna pracovníčka  
Marta Tóthová 
Školník  
Zoltán Recska 
Upratovačky  
Erika Csanakyová 
Zita Takácsová 
   
Predsedkyňa Rady školy  
Kinga Szolga 
Predsedkyňa Združenia rodičov  
Mgr. Silvia Michaleková 
Predsedkyňa Základnej organizácie odborových zväzov  
Karolína Flaškárová 
  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web