obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif Základná škola s materskou školou Šándora Petőfiho s vjm
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Hlavná stránka
   a + Triedy
   s Organizácia školského roka
   a - Krúžky
   a + Dokumenty
   a + História školy
   a - Personálne obsadenie
     s Organizačná štruktúra školy
   a - Fotogaléria
 s Oznamovanie protispoločenskej činnosti
 a + Archív fotogalérie
 a + Verejné obstarávanie
 a + Materská škola
 a - Aktuality
 a + Zverejňovanie
 s Informácie o spracúvaní osobných údajov
  Internetová žiacka knižka
 s Kontakt
 s Kniha návštev
 s Mapa servera
 Vedenie školy     
                                                                                       Aprobácia 
Riaditeľka:     Mgr. Mária Halásová                                 Rj/Nj                                           
 
 
Učiteľský zbor                                Triednictvo           Aprobácia  
1. stupeň  
Mgr. Adriena Ibolya Horváthová     1. ročník
Mgr. Csilla Hlavatá                           2. ročník 
Mgr. Enikő Tyukosová                     3. ročník 
Mgr. Enikő Tyukosová                     4. ročník 
2. stupeň
 
Mgr. Kinga Kiss                                5. ročník                 Aj/Inf
Mgr. Csilla Tánczosová                   6. ročník                 M/Ch
Ing. Katarína Fekulová-Vajdová     7. ročník                 M
Mgr. Melinda Srejnerová                 8. ročník                 Mj/Hv
Mgr. Katarína Baloghová                9. ročník                 Mj/Kult                      
 
Mgr. Veronika Kubovics                                                 Kat
Mgr. Mária Patócsová                                                     Mj/Bio
 
Ružena Bagiová                                                             asist.uč. 
Učiteľky MŠ  
Karolína Flaškárová, zást. riad. za MŠ
Tünde Papp
Vychovávateľky ŠKD  
Marta Tóthová 
Edita Bilčíková 
Výchovná poradkyňa  
Mgr. Csilla Tánczosová 
Vedúci metodického združenia a predmetových komisií  
Mgr Enikő Tyukosová                      MZ 1.-4. r. 
Mgr. Mária Halásová                        Jazyk a komunikácia 
Mgr. Csilla Tánczosová                   Spoločenskovedné predmety 
Mgr. Mária Patócsová                      Prírodovedné predmety 
Ekonómka a mzdová účtovníčka  
Mária Čanakyová 
Administratívna pracovníčka  
Marta Tóthová 
Školník  
Zoltán Recska 
Ladislav Katona
Upratovačky  
Erika Csanakyová 
Erika Zelinková
   
Predsedkyňa Rady školy  
Andrea Brodanska
 
Predsedkyňa Združenia rodičov  
Mgr. Silvia Michaleková 
Predsedkyňa Základnej organizácie odborových zväzov  
Karolína Flaškárová 
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web